lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES

Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā: ilgtermiņa vīziju īstenošanas sekmēšana ar tūlītējiem pasākumiem (COME RES)

Projekta norises laiks

01.09.2020. – 28.02.2023. (30 mēneši)

Projekta apraksts

Plašas pārejas uz AER izmantošanu priekšnosacījums ir sabiedrības atbalsts, īpaši vietējās sabiedrības atbalsts. Enerģijas kopienas, var būt viens no nozīmīgiem instrumentiem, lai šādu atbalstu veidotu. Lai šādas atjaunojamās enerģijas kopienas veidotos un būtu dzīvotspējīgas, ir nepieciešams izveidot atbilstošu ietvarnosacījumu kopumu. Projekts sniegs atbalstu un rekomendācijas šādu sekmējošo ietvarnosacījumu izveidei – informētākas politikas, labās prakses piemēri, dzīvotspējīgi enerģijas kopienu modeļi, finanšu un cita atbalsta modeļi tām.

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt atjaunojamās enerģijas kopienas kā nozīmīgu platformu atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanas paplašināšanai.

Projekta galvenās aktivitātes

 1.       Padziļināta šķēršļu un veicinošo faktoru analīze, kas kavē uz AER balstītas enerģijas kopienas izveidi Latvijā - pārskata dokuments.
 2.       Izveidota organizatoriskā struktūra atjaunojamās enerģijas kopienu attīstībā iesaistīto pušu sadarbībai (nacionāla līmeņa uzziņu vieta), aktīva mērķgrupu konsultāciju norise un tematiskie semināri mērķgrupu kapacitātes paaugstināšanai.
 3.       Izstrādāts rīcības plāns enerģijas kopienu attīstības veicināšanai.
 4.       Atjaunojamo energoresursu kopienu tiesisko formu analīze un finansēšanas un biznesa modeļu atlase / izstrāde – pārskata dokuments.
 5.       Analīze par veidiem, kā iedzīvotāji un vietējās mērķgrupas (skat. iepriekš mērķgrupu saraksts var finansiāli piedalīties enerģētikas projektos – pārskata dokuments.
 6.       Atlasīta labā prakse un izveidoti labākās prakses apraksti un apkopojumi attiecībā uz jauniem un perspektīviem iedzīvotāju un vietējo mērķgrupu līdzdalības un iesaistes pasākumiem.
 7.       Labākās pieredzes un biznesa modeļu piemēru īstenošanas nosacījumu analīze un adaptācija partnervalstīs, ieskaitot Latviju.
 8.       Rekomendācijas rīcībpolitiku un tiesiskā ietvara pilnveidošanai nacionālā un ES līmenī AER direktīvas pārņemšanai un ieviešanai attiecībā uz atjaunojamās enerģijas kopienām  (Direktīvas 22.pants).
 9.       Starptautiskā politikas apaļā galda organizēšana.
 10.    Komunikācijas aktivitātes:
 11.    Nacionāla līmeņa semināri pašvaldībām.
 12.    Tematiskie semināri

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets 2 998 847.50 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 94 475.00 EUR

Projekta partneri

Vadošais partneris:

 • Berlīnes Brīvās Universitātes Vides Politikas Pētījumu Centrs (Freie Universität Berlin (FUB)) - Vācija

Projekta partneri, kuri pārstāv  enerģētikas aģentūras, vides aģentūras, lietišķās pētniecības – konsultāciju institūtus, reģionālās pašvaldības

 • Eindhovenas Tehniskā universitāte (TU/e) - Nīderlande
 • Ecoazioni (ECOAZIONI) – Itālija
 • ICLEI  Eiropas sekretariāts (ICLEI) – Vācija
 • Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – Itālija
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) – Polija
 • ECORYS – Spānija
 • Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER) – Spānija
 • Becker, Büttner & Held  - Beļģija
 • Instituto de ciencia e inovacao em engenharia mecanica e engenharia industriual (INEGI) - Portugāle
 • Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek n.v. (VITO) - Beļģija
 • Rescoop EU asbl (RESCOOP.EU ASBL), - Beļģija
 • Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), - Norvēgija
 • Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) – Norvēģija

Projekta partneri no Latvijas:

 • Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF)
 • Fizikālās Enerģētikas institūts (FEI)

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/

 drukāt lapu