VIF2013/03

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2013/03

Iepirkuma publicēšanas datums:2013. gada 29. maijs plkst. 16:00

Iepirkuma nosaukums:

Projekta "SEAP PLUS – Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā" WP4 4.2. uzdevuma "Enerģijas diena" organizēšanā eksperta pakalpojuma nodrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2013. gada 5. jūnijs plkst. 16:00

norāde:

Eksperts "SEAP PLUS" Enerģijas dienas - elektromobilitāte

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu veikšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Piedāvājuma derīguma laiks:

90 dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:1
Uzvarētājs:SIA "Blue Shock Taxi"
Līgumcena:LVL 330.00 (ar PVN)