lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 - rīcības plānu ieviešana

Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 – rīcības plānu ieviešana (Bioenergy Promotion 2)

Projekta norises laiks

2012. - 2014. gada janvāris (24 mēneši)

Projekta apraksts

Baltijas Jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007. – 2013.  projekta "Bioenergy Promotion" (īstenošanas laiks: 2009.-2011.) partneri ir saņēmuši atzinību par sekmīgu projekta īstenošanu un, lai nodrošinātu projekta rezultātu ieviešanas efektivitāti un stiprinātu to pārnesi citos reģionos, projektam tika paredzēts turpinājuma posms realizējot projektu – "Bioenergy Promotion 2". Projekta pirmā posma "Bioenergy Promotion" ietvaros ekspertu grupa izstrādāja kritērijus ilgtspējīgai bioenerģijas izmantošanai Baltijas jūras reģionā, tika izstrādāti Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni bioenerģijas izmantošanai reģionos (Latvijā – Tukuma pilsētai un Jelgavas novadam), kā arī veikts atjaunojamās enerģijas politikas novērtējums. Savukārt projekts "Bioenergy Promotion 2" turpinās projekta pirmajā posmā iesākto darbu un veicinās tā sasniegto stratēģisko rezultātu ieviešanu un izplatību Baltijas Jūras reģionā un katras valsts nacionālās politikas, kā arī lokālās un reģionālās administrācijas un uzņēmumu līmenī.

Lai sekmētu stratēģijas par ilgtspējīgas bioenerģijas izmantošanu reģionos ietekmi, projekta turpinājuma posmā tiks veikta aktivitāšu ieviešana vairākos rīcību līmeņos: publiskais iepirkums, pakalpojumu uzņēmumu korporatīvās stratēģijas, piedāvājot pamudinājumus (atbalsta instrumentus), kas izriet no jau izpētītās Kopīgās Lauksaimniecības Politikas, Lauku Attīstības Politikas un Reģionālajiem, Strukturālajiem un Kohēzijas Fondiem. Papildus, projektā šie rezultāti tiks prezentēti dažādos Baltijas Jūras reģiona forumos, piemēram, "Baltic 21" padomē un Ziemeļvalstu Ministru padomē. Ilgtspējīgas bioenerģijas attīstības stratēģiskie rezultāti tiks veidoti ciešā sadarbībā ar atbildīgajiem pārstāvjiem, kam ir gan stratēģiska, gan politiska ietekme Baltijas Jūras reģiona Stratēģiju un Rīcību plānošanā. 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā. Projekta turpinājuma posma galvenais mērķis ir ieviest projekta pamata stadijā sasniegtos rezultātus ar demonstrāciju, testēšanas un pārneses aktivitātēm.

Galvenās aktivitātes projektā:

Nodrošināt tiešu un praktisku atbalstu demonstrāciju reģionam – Tukuma novadam bioenerģijas stratēģiskā pārvaldības plāna ieviešanā, kas tika izstrādāts projekta pirmajā posmā un veicināt šīs pieredzes pārnesi citās pašvaldībās ;
Izveidot virtuālu bioenerģijas veicināšanas atbalsta sekretariātu internetā, kas tiks uzturēts arī pēc projekta beigām un kurā būs pieejama informācija par labās prakses piemēriem Baltijas Jūras reģionā;
Labās prakses nodošanas semināru organizēšana Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem un reģionālajām enerģijas institūcijām;
Atbalsta instrumentu (piemēram, KPFI) izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
Atbalsts uzņēmējdarbībai atjaunojamo energoresursu jomā Latgales reģionā – biznesa plāna izstrāde, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības kritērijus;
Starptautiskās konferences organizēšana Latvijā 2013. gadā;
Diskusiju, semināru, Enerģijas dienu un sadarbības veicināšanas pasākumu organizēšana, lai nodrošinātu visu procesā iesaistīto mērķgrupu sadarbību ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanas un izmantošanas plānošanā;
Informatīvu bukletu, brošūru un publikāciju sagatavošana.

Plānotais projekta budžets ~ 1,5 millioni EUR. SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projektā 101 420 EUR (tai skaitā, pašieguldījums 15 %).

Projekta partneri:

Projekta turpinājuma posms sastāv no 12 iepriekšēja projekta konsorcija partneriem un SIA "Vides investīciju fonds", kas pievienojās 2012.gada augustā. Projektā nozīmīgu lomu ieņem dažādi asociētie partneri, kā "Baltic 21", nacionālās ministrijas un demonstrāciju reģioni katrā dalībvalstī. Projekta vadošais partneris ir Vācijas Atjaunojamo energoresursu aģentūra.

German Agency for Renewable Resources (Vadošais partneris, Vācija);
Region Zealand (Dānija);
Roskilde University (Dānija);
Forestry Development Centre Tapio (Somija);
Motiva (Somija);
Chamber of Agriculture Lower Saxony (Vācija);
Environmental Policy Research Centre (Vācija);
SIA "Vides investīciju fonds" (Latvija);
Lithuanian Energy Institute (Lietuva);
Nordic Energy Research (Norvēģija);
Institute of Fluid-Flow Machinery - Baltic Eco-Energy Cluster (Polija);
SPEKTRUM CWWM (Polija);
Swedish Energy Agency (Zviedrija).

Projektu finansē:

Projekta mājas lapa:

 drukāt lapu