Attīstības sadarbība

Fonds ir uzkrājis nozīmīgu pieredzi un kapacitāti vides projektu ieviešanas uzraudzībā un pēcieviešanas monitoringā, kā arī vides projektu finansēšanas mehānismu izveidē. Tādēļ attīstības sadarbības projektu vadība ir kļuvis par jaunāko Fonda darbības jomu, kas ietver šādus virzienus:

  • Pārrobežu un transnacionālā sadarbība Eiropas Savienības programmu ietvaros;
  • Nacionāla līmeņa sadarbība attīstības sadarbības programmās;
  • Fonda speciālistu pieredzes pārnese uz valstīm, kurās tiek veidota efektīva vides pārvaldības sistēma;
  • Atbalsts organizāciju iesaistei attīstības programmu ietvaros.

Fonda dalība ES pārrobežu sadarbības programmu projektos:

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2013

2012

2011

Nacionālā līmeņa sadarbība attīstības sadarbības programmās:

2012

Fonda speciālistu pieredzes pārnese:

2012

  • Iespējas un izaicinājumi sabiedrības līdzdalībai un sadarbībai ar NVO sektoru un vietējā līmeņa pašvaldībām ES vides likumdošanas prasību ieviešanai Bosnijā un Hercegovinā
  • Apmācību kurss Investīciju piesaistei un ilgtspējīgai pilsētattīstībai Irākas Kurdistānas reģiona Erbilas pilsētas pārstāvjiem

2009

  • Apmācību kurss Vides politikā Irākas Kurdistānas reģiona Vides ministrijas pārstāvjiem
  • Nacionālā energoefektivitātes plāna izstrāde Kosovai

2008

  • Kapacitātes celšana reģionālas atkritumu apsaimniekošana sistēmas izveidei Serbijā
  • Latvijas pieredze ūdens struktūrdirektīvas un integrētas ūdens resursu pārvaldības ieviešanai Moldovā

 Atbalsts organizāciju iesaistei attīstības programmu ietvaros:

2012

2011