VIF2011/2

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/2

Iepirkuma publicēšanas datums: 2011. gada 10. martā plkst. 15:00

Iepirkuma nosaukums:

Par energoauditu

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2011. gada 14. martā plkst. 16:00

norāde:

Par energoauditu

Samaksas kārtība:

100% samaksa pēc darbu pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. 

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo pakalpojumu īss apraksts:

Darba apraksts: Sagatavot novērtējumu un izpētes materiālu par sasniegtajiem rezultātiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajos projektos atklātajā konkursā "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" (I kārta).

Darba uzdevumi: Veicot ēku norobežojošo konstrukciju termogrāfiju un vizuālo novērtējumu, sniegt novērtējumu atzinuma formā par veikto siltināšanas darbu kvalitāti par katru no projektā paredzētajām aktivitātēm.

Galvenie darba uzdevumi:
1. Iepazīties ar 11 pabeigto projektu plānotajām aktivitātēm projektu ietvaros, saskaņā ar darba uzdevuma pielikuma Nr. 1 informāciju (tabula ar projektiem un aktivitātēm).
2. Veikt ēku norobežojošo konstrukciju termogrāfiju un fotogrāfiju, kurām saskaņā ar projekta aktivitātēm tika plānota siltināšana un/vai nomaiņa un/vai rekonstrukcija.
3. Sniegt atzinumu par katras aktivitātes veikšanu, tās kvalitāti un atbilstību Latvijas būvnormatīviem un ES regulām, un, ja nepieciešams, iespējamiem uzlabojumiem siltumenerģijas ietaupījuma palielināšanai.
4. Ziņojuma un prezentācijas formā sagatavot atzinumu par katru no ēkām, sniedzot atzinumu par ēkas veikto būvdarbu kvalitāti un atbilstību Latvijas būvnormatīviem un ES regulām, norādot vērtējumu atsevišķi katrai projekta aktivitātei.

Rezultāti:
1) Ziņojums, kas pārskatāmi atspoguļo katras ēkas kopējo veikto būvdarbu kvalitāti un atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības būvnormatīviem, regulām un standartiem, ka arī katras projektā plānotās aktivitātes kvalitāti, kas pamatota ar konstrukcijas termogrāfijas uzņēmumu un vizuālā apsekojuma novērtējumu.
2) Izvērtējums - slēdziens par iespējamiem nepieciešamajiem uzlabojumiem katrā no ēkām, lai panāktu siltumenerģijas ietaupījuma palielinājumu ēkās siltināšanas un/vai rekonstrukcijas rezultātā.

Pretendentam ir jābūt pieredze, kas saistīta ar energoauditu un/vai termogrāfiju veikšanu un tehnisko apsekojumu veikšanu ne mazāk kā piecos objektos pēdējā gada laikā

Termogrāfijas izpildes termiņš ne ilgāk par 2011. gada 20. martu un gala atskaiti iesniegt ne vēlāk kā 2011. gada 20. aprīlī

Piedāvājuma derīguma laiks:

30 dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA Horus Laboratory
Līgumcena: 2975 Ls bez PVN