VIF2010/4

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2010/4

Iepirkuma publicēšanas datums: 2010. gada 9. jūnija plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Es un vide

Iepirkuma metode: Iepirkums ar līgumcenu līdz Ls 1500 visam apjomam

Iepirkuma noteikumi:

Iepirkuma mēŗķis ir interaktīvas mājas lapas www.videsrisinajumi.lv sadaļas "Cilvēks" apakšsadaļu tematiskā un redakcionālā izstrāde:

 • Es un apkārtējā vide
  • Esošā situācija - aprakstīt cilvēka darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, kā ikdienas darbība pasliktina vai uzlabo apkārtējās vides stāvokli;
  • Interaktīvā shēma - aprakstīt interaktīvās shēmas apakšsadaļas (transports; darbs; atkritumi; ēšana; ūdens izmantošana; iepirkšanās; atpūta; gulēšana) sniedzot izvērtējumu, kā šie attiecīgie iedzīvotāju paradumi ietekmē apkārtējo vidi un sniedzot vismaz 10 ieteikumus katrā apakšsadaļā, kā mainot ieradumus var tikt samazināts vides piesārņojums;
  • Informatīvie materiāli - apkopot dažādus izglītojošus informatīvos materiālus, kas sniedz ieskatu par dažādām vides problēmām, kas saistītas ar cilvēku uzvedības un darbības ietekmi.
  • Jaunākās tehnoloģijas un cilvēku ieradumi - kā mēs varam izmantot jaunākās tehnoloģijas lai samazinātu vides piesārņojumu un vismaz 5 jaunāko tehnoloģiju apraksts
 • Cilvēks vidē
  • Interaktīvā shēma - aprakstīt interaktīvās shēma apakšsadaļas (es un ģimene; es un darbs; es un skola; es un atpūta) sniedzot, cik liela nozīme sabiedrības informēšanā un izglītošanā ir apkārtējai videi, kur atrodamies katru dienu - ģimenei, darbam, skolai un brīvai dabai, ko iespējams kopīgi darīt, lai aizsargātu apkārtējo vidi. Katrā apakšsadaļā nepieciešams vismaz 10 detalizēti piemēri (arī ar aprēķiniem) kā varam kopīgi samazināt vides piesārņojumu
  • Esošā situācija (aprakstīt esošo situāciju, kas šobrīd tiek darīts un ko vajadzētu darīt, lai ietekmētu sabiedrības viedokli vides aizsardzības jautājumos);
  • Informatīvie materiāli (apkopot informāciju par vides aizsardzības pasākumiem, kur iedzīvotājiem iespējams iesaistīties, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi);
  • Problēmas un risinājumi (sagatavot informāciju par dažādām ar cilvēku darbību saistītām vides problēmām un sniegt risinājumus, kā rīkoties, lai mazinātu šo darbību ietekmi). Nepieciešams sagatavot apkopojumu par praktiskām rīcībām Latvijā - piemērām par papīra pārstrādi, stikla pārstrādi...

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2010. gada 16. jūnijs (pa faksu vai epastu pasts@lvif.gov.lv), pievienojot CV un darba izpratni apliecinošu aprakstu, tai skaitā norādot aptuveno kopējā darba apjomu. Darba izpildes termiņš ne ilgāk par 6 nedēļām.

Samaksas kārtība:

100% pēc  darba pabeigšanas 

 

 

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: Biedrība "Zaļā brīvība"
Līgumcena: Ls 1200