lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2008 / VIF2008/1

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2008/1

Iepirkuma publicēšanas datums: 2008. gada 11. janvāris plkst. 10:00

Iepirkuma nosaukums:

Fonda finanšu pārskatu audits

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2008. gada 18. janvāris plkst. 10:00

norāde:

Fonda finanšu pārskatu audits

Samaksas kārtība:

10% avanss un 90% pēc pakalpojuma

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Fonda finanšu pārskatu audits (audita atzinumi ir jāiesniedz līdz 2009. gada 28. februārim)
  • Auditors sniegs revidentu atzinumu par Fonda finanšu pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām par gadu, kas noslēdzas 2008. gada 31. decembrī latviešu valodā
  • Auditors sniegs revidentu atzinumu par Fonda finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem par gadu, kas noslēdzas 2008. gada 31. decembrī latviešu un angļu valodās
  • Audita atzinumu sniedz viena no "lielā četrinieka" audita kompānijas

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "Ernst & Young Baltic"
Līgumcena:Ls 5 600 bez PVN


drukāt lapu