VIF2007/2

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 7845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2007/2

Iepirkuma publicēšanas datums: 2007. gada 15. janvāris plkst. 10:00

Iepirkuma nosaukums:

Fonda finanšu pārskatu audits

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2007. gada 22. janvāris plkst. 10:00

norāde:

Fonda finanšu pārskatu audits

Samaksas kārtība:

10% avanss un 90% pēc pakalpojuma

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Fonda finanšu pārskatu audits
  • Auditors veiks revīziju un sniegs revidentu atzinumus par Fonda finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2007. gada 30. jūnijā,
  • Auditors veiks revīziju un sniegs revidentu atzinumus par Fonda finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām par gadu, kas noslēdzas 2007. gada 31. decembrī,
  • Auditors veiks revīziju un sniegs revidentu atzinumus par Fonda finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzas 2007. gada 30. jūnijā,
  • Auditors veiks revīziju un sniegs revidentu atzinumus par Fonda finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem par gadu, kas noslēdzas 2007. gada 31. decembrī,
  • Auditors sagatavos vēstuli Fonda vadībai, kurā atspoguļos revīzijas laikā atklāto, kā arī sniegs rekomendācijas par uzlabojumiem, ja tādi būs nepieciešami.

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:1
Uzvarētājs:SIA "Ernst & Young Baltic"
Līgumcena:Ls 7 906.00