lv en
Home
Email

Sākumlapa / Programmu vadība / KfW projekti

2004. gadā tika aizsākta projekta "Mājokļa sanācijas iniciatīva enerģijas taupīšanai" realizācija. Tā ietvaros pašvaldībām, dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām (dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, SIA u.c.) un dzīvokļu īpašniekiem (kā fizisku personu grupai) tiek piedāvāta iespēja saņemt kredītu daudzdzīvokļu māju kompleksas siltināšanas finansēšanai ar ļoti izdevīgiem finansu nosacījumiem.

Projektu "Mājokļa sanācijas iniciatīva enerģijas taupīšanai" kopīgi realizē Vācijas Federatīvās Republikas Vides, dabas aizsardzības un reaktoru drošības federālā ministrija, Vācijas attīstības banka Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Latvijas Republikas Vides ministrija, Vides investīciju fonds un Hipotēku banka.

Projekta realizācijai atvēlēti kredītresursi 5 miljoni eiro apjomā. Sākotnēji tika saņemti 127 pieteikumi aizdevuma saņemšanai projekta ietvaros. Izvērtējuši pieteikumu atbilstību projekta kritērijiem, Hipotēku bankas speciālisti atlasīja 47 projektus dalībai konkursa otrajā kārtā. Diemžēl daudzi projektu iesniedzēji projektu sagatavošanas gaitā atteicās no projektu īstenošanas ieceres. Kā biežākie iemesli, kas apgrūtina projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu programmas ietvaros, tika minēti:

  • grūtības saņemt 75% dzīvokļu īpašnieku piekrišanu projekta uzsākšanai, kas nepieciešama, pretendējot uz aizdevumu bez nekustamā īpašuma ķīlas,
  • iedzīvotājiem ir grūti vienoties par kopīgu pasākumu veikšanu un aizdevuma ņemšanu, jo mājā dzīvo iedzīvotāji ar ļoti atšķirīgu turības līmeni,
  • projekta ietvaros bija jāveic kompleksa mājas renovācija, kas ir pareiza pieeja no tehniskā viedokļa, bet vienlaikus saistīta arī ar lieliem izdevumiem. Ne visi mājas iedzīvotāji ir gatavi piekrist tik lielām kredītsaistībām, kādas nepieciešamas, lai finansētu mājas renovāciju atbilstoši programmas prasībām.
Līdz 2004. / 2005. gada apkures sezonai pilnībā tika pabeigta piecu dzīvojamo ēku renovācijas projektu realizācija. Šiem projektiem ir jau veikts vairāku apkures sezonu rezultātu izvērtējums.

2005. gadā ir pabeigta vēl divu dzīvojamo ēku renovācija:

Projekta ietvaros dzīvojamajās ēkās veikta kompleksa renovācija – nomainīti logi, nosiltinātas ārsienas, pagraba un pēdējo stāvu pārsegumi.

Vides investīciju fonds projekta ietvaros:
  • nodrošināja konsultāciju sniegšanu interesentiem par līdzdalības un finansējuma saņemšanas iespējām,
  • nodrošināja informatīvos pasākumus projekta popularizēšanai,
  • sniedza atbalstu interesentiem ar projektu ieviešanu saistīto iepirkuma un būvniecības procesu veikšanai,
  • veic projektu sasniegtā vides uzlabojuma monitoringu visā aizdevuma atmaksas laikā.
Projekta "Mājokļa sanācijas iniciatīva enerģijas taupīšanai" ietvaros tika sagatavots kompaktdisks, kurā ir apkopota noderīga informācija par dzīvojamo ēku renovācijas tehniskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, kā arī informatīvie materiāli, kas tika izplatīti semināros.

drukāt lapu