lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Profesionālās izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei

Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā

(BUILD UP SKILLS FORCE)

Projekta norises laiks

2013. – 2016. gads (30 mēneši)

Projekta apraksts

Projekta pamatojums. Eiropas Savienībā jaunu ēku būvniecības un esošo ēku renovācijas jomas ilgtermiņa mērķi ir: paaugstināt ēku energoefektivitāti, tuvojoties nulles enerģijas patēriņa ēkas rādītājiem; palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēku enerģijas patēriņa segšanai un samazināt CO2 emisijas. Latvijas atjaunojamo energoresursu rīcības plānā Latvija ir apņēmusies līdz 2020.gadam panākt, ka 40% no kopējā enerģijas patēriņa apjoma veido  atjaunojamie energoresursi. Enerģijas patēriņa samazināšana ēku izmantošanas laikā un atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas patēriņa nodrošināšanai ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai samazinātu ēku augstā enerģijas patēriņa ietekmi uz apkārtējo vidi un mazinātu negatīvās klimata izmaiņas, uzlabotu energoapgādes drošību, konkurētspēju un saglabātu zemas enerģijas cenas. Lai paaugstinātu Latvijas ēku energoefektivitāti un sasniegtu izvirzītos mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, būtisks priekšnoteikums ir būvniecības nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšana. Lai ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski pamatoti, augsta būvniecības kvalitāte un strādājošo prasmju atbilstība renovācijas un būvniecības projektos ir viens no svarīgākajiem faktoriem.

2013.gada maijā noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ietvaros tika izstrādāts Rīcības plāns būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai. Plāns paredz: paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020. gada klimata un enerģijas mērķu sasniegšanai, ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes par Zema enerģijas patēriņa (ZEP) ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju, kā arī  panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu.

Projekts Build up Skills FORCE turpina Build up Skills Latvija projektā aizsākto un tā ietvaros tiks izstrādātas divas profesionālās pilnveides programmas energoefektīvu ēku strādnieku prasmju un zināšanu pilnveidei. Lai nostiprinātu šo programmu īstenošanu pieaugušo izglītības sistēmā Latvijā, tiks izstrādāti priekšlikumi profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai, ko nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finansēšanas mehānismi.

Projekta mērķis

 - sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei.

Projekta galvenās aktivitātes

Galvenie rīcības virzieni:

 • Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju energoefektīvai būvniecībai un rekonstrukcijai, kas ietver mācību materiālu un metožu izstrādi, 35 mācību vadītāju sagatavošanu piecos Latvijas reģionos, šo programmu pārbaude īstenojot izmēģinājuma mācību kursu 50 strādniekiem un novērtēšana 400 kontaktstundu apjomā, kā arī šo programmu akreditācija un licencēšana sešos profesionālās izglītības kompetenču centros;
 • Priekšlikumu izstrāde  profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai Latvijā,  ko nodrošinātu nepieciešamā normatīvā bāze un finanšu instrumenti.        

Plānotie projekta rezultāti:

 • Būvniecības nozarei Latvijā ir pieejami zinoši un prasmīgi strādnieki, kuri prot praksē izmantot tehnoloģijas un materiālus energoefektīvu ēku būvniecībai un renovācijai, ko nodrošina divu izstrādāto profesionālās pilnveides programmu mācību materiālu un metožu izstrāde, pārbaude praksē, mācību vadītāju sagatavošana, kas balstīta uz ES labo praksi.
 • Programmas ir licencētas sešos profesionālās izglītības kompetenču centros Latvijā un tiek īstenotas pēc projekta beigām.
 • Galvenās iesaistītās puses, kuras atbild par profesionālās pilnveides programmu īstenošanu Latvijā, projekta ietvaros aktīvi sadarbojas un vienojas par ilgtspējīgas sistēmas izveidi – šo programmu normatīvās bāzes un finansēšanas mehānismu izstrādi un ieviešanu.
 • Būvniecības sektorā pieaudzis pieprasījums pēc prasmīgiem strādniekiem energoefektīvu ēku būvniecībā un rekonstrukcijā.

Projekta budžets

Projekta kopējais budžets ir 0,48 MEUR 

Projekta partneri:

 • Projekta vadošais partneris ir Rīgas plānošanas reģions. 
 • Kurzemes plānošanas reģions
 • Vidzemes plānošanas reģions
 • Zemgales plānošanas reģions
 • Latvijas Būvinženieru savienība
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests
 • Latvijas Vides investīciju fonds

Atbalsta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latgales plānošanas reģions, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Būvmateriālu ražotāju asociācija, SIA “Knauf”, Ogres Valsts tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, Profesionālās izglītības kompetenču centrs “Liepājas Valsts tehnikums”, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums, Daugavpils celtniecības profesionālā vidusskola.

 

Projektu finansē:

Projektu finansē Eiropas Savienības “Intelligent Energy Europe” programma.

 drukāt lapu