VIF2011/15

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/15

Iepirkuma publicēšanas datums: 2011. gada 30. septembrī plkst. 16:00

Iepirkuma nosaukums:

Datora tehnikas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2011. gada 11. oktobris plkst. 16:00

norāde:

Par datoru piegādi 

Samaksas kārtība:

100% samaksa pēc piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. (Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā)

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Viena (1) PCI Express (PCIe) Serial Attached SCSI (SAS) RAID karte ar sekojošām minimālajām prasībām:
 • 6Gb/s SAS
 • x8 6Gb/s SAS physical links (compatible with 3G SATA)
 • 256 MB DDR2-800 un vismaz 4 GB/s caurlaidību
 • x8 5G PCI Express host saskrsne ar 4 GB/s caurlaidību.
 • Read ahead caching
 • Write-back caching
 • savietojams ar Windows SBS2011
 • savietojams ar HP Proliant ML110 G6 server 

Viens (1) iekšējais lenšu dzinis ar sekojošām minimālajām prasībām:

 • LTO-2 rakstīšanas tehnoloģija vai augstāka
 • vismaz 400 GB Compressed 2:1
 • vismaz 173 GB/hr; Compressed 2:1 rakstīšanas ātrums
 • buferis 64 MB
 • 5.25-inch half-height forma
 • vismaz 3 gadu garantija
 • savietojams ar Windows SBS2011
 • savietojams ar Symantec backup exec 2010 for SBS
 • savietojams ar HP Proliant ML110 G6 server
 • savietojams ar PCI Express (PCIe) Serial Attached SCSI (SAS) RAID karti (skatīt augstāk)

Viena (1) SYMANTEC BACKUP EXEC 2010 FOR WINDOWS SBS licences atjauninājums no Backup exec for Small Business Servers V 10

Divas (2) Windows SBS2011 Standard 5 user CAL pakas

Pārdevējam jāb no 9ūt autorizētajam iekārtu pārdevējam Latvijā un jānodrošina servisa apkalpošana ar vismaz 6 mēnešu pieredzi piedāvātās datortehnikas apkalpošanā. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvātā datortehnika nedrīkst iepriekš būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

Piegādes termiņš ne ilgāk par 10 dienām

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "1 un 2"
Līgumcena: Ls 2 248.00 (bez PVN)