lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES. Uzsākts “Apvārsnis 2020” programmas projekts par atjaunojamās enerģijas kopienu izveides iespējām Latvijā

Labvēlīgu nosacījumu radīšana atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) veidošanai un to attīstībai par nozīmīgu platformu/instrumentu iedzīvotāju atbalstam un tiešai iesaistei zaļās enerģijas resursu izmantošanā - tāds ir starptautiskā projekta “COME RES” mērķis. Trešdien, 27. janvārī, notika projekta uzsākšanas sanāksme, ko rīkoja SIA “Vides investīciju fonds” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu. Sakarā ar valstī noteiktajiem COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem sanāksme  notika attālināti, izmantojot digitālās tiešsaistes platformu.

Tikšanās ievaddaļā projekta vadītāja Aija Zučika, Latvijas Vides investīciju fonda pārstāve, dalībniekus iepazīstināja ar projekta mērķiem, uzdevumiem un turpmāko norisi.

Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gada februārim un mērķa sasniegšanā projekta partneri, kuri pārstāv enerģētikas un vides aģentūras, lietišķās pētniecības – konsultāciju institūtus, atjaunojamās enerģijas asociācijas un kooperatīvus, kopumā no deviņām Eiropas valstīm, analizēs AEK darbības pieredzi. Izmantojot daudznozaru un starpdisciplināru pieeju, tiks analizēti politiskie, administratīvie, juridiskie, sociālekonomiskie un citi faktori, lai novērtētu galvenos nosacījumus un virzītājspēkus AEK attīstības veicināšanai Latvijā un citos projekta mērķa reģionos. .

Projekts galveno uzmanību pievērš elektroenerģijas ražošanai - saules PV paneļu, vēja (sauszemes staciju) izmantošanas un elektroenerģijas uzglabāšanas tehnoloģijām, kā arī integrētajiem risinājumiem vietējo kopienu līmenī.

Projekta ietvaros paredzēts veikt padziļinātu AEK darbības šķēršļu un veicinošo apstākļu vai nosacījumu analīzi, atlasīt labās prakses piemērus - gan par iedzīvotāju un vietējo mērķgrupu līdzdalību un iesaisti tajās, gan par tādiem biznesa modeļiem, kas šādu kopienu darbību raksturo kā veiksmīgu un dzīvotspējīgu ilgtermiņā.

Projekts veicinās aktīvu dialogu, informācijas apmaiņu un izglītošanos starp atjaunojamās enerģijas resursu izmantošanā un AEK izveidošanā iesaistītajām institūcijām, organizācijām un sabiedrības grupām. 

Projekta noslēgumā ir paredzēts sagatavot ieteikumus, kā pilnveidot rīcībpolitiku un tiesiskās normas sekmīgai AEK attīstībai.

Prezentācija: COME-RES projekts: Projekta mērķi, uzdevumi, norises process (darba pakotnes) un sagaidāmie rezultāti.

 

Energokopienu nozīmi un to attīstībai labvēlīgu rīcībpolitiku un normatīvā ietvara nepieciešamību nosaka divas ES direktīvas (2018/2001/ES par no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas veicināšanu un 2019/944/ES par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu), kuru nosacījumu pārņemšana un ieviešana ir aktuāla arī Latvijā.

Par enerģijas kopienu definīciju šajās direktīvās, par AEK darbības mērķi, tajā iesaistītajiem biedriem (dalībniekiem) un citām prasībām AEK darbībai informēja Ivars Kudreņickis un Gaidis Klāvs, Fizikālās Enerģētikas institūta pētnieki, projekta “COME RES” eksperti.

Prezentācija: Atjaunojamo energoresursu kopiena ES 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) Direktīvas par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija, RED II) definīcijā. Stāvoklis Direktīvas prasību pārņemšanā COME-RES projekta partnervalstīs.

 

Ar direktīvu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem, kas jārisina Latvijā, sanāksmes dalībniekus iepazīstināja Einārs Cilinskis, Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta vecākais eksperts.

Prezentācija: RED II Direktīvas nosacījumu pārņemšana Latvijā (plānotās izmaiņas tiesiskā regulējumā un plānotais laika grafiks pārņemšanai).

 

Savukārt ar pieredzi, kāda gūta, iesaistot iedzīvotājus projekta “Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšana un kopfinansēšana (Co2mmunity)“ aktivitātēs, pastāstīja Ilgvars Francis, Rīgas plānošanas reģiona projekta koordinators. Mārupē šobrīd tiek īstenoti divi zaļās enerģijas ieguves projekti ar iedzīvotāju iesaisti - saules kolektoru izmantošana siltā ūdens sagatavošanai un saules fotosintēzes paneļu izmantošana elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam.

Prezentācija: Projekts “Kopienu atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšana un kopfinansēšana“.

Tikšanās noslēgumā notika diskusija, kurā dalībnieki izteica idejas un priekšlikumus, kā projekta ietvaros varētu veicināt energokopienu veidošanos zaļās enerģijas plašākai izmantošanai Latvijā.

Diskusija:  Nepieciešamie soļi atjaunojamo enerģijas kopienu attīstībai Latvijā

Sagatavoja Aigars Štāls, projekta eksperts

 

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta COME RES mājas lapa: https://come-res.eu/ drukāt lapu