Finanšu un nefinanšu mērķi

Finanšu mērķi un finanšu rādītāji, euro

Rādītāji 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads Plāns
2022. gads
Finanšu mērķi              
Apgrozījums, t.sk.: 275 095 221 208 250 606 285 852 313 271 264 042 521 797
Finanšu pakalpojumi (ESKO un aizdevumi) 76 266 42 873 24 225 13 130 6 965 5 461 275 335
KPFI/EKII 108 917 106 317 132 810 156 666 171 842 155 958 128 130
Attīstības sadarbība 88 651 72 019 93 570 116 047 133 806 102 623 118 332
               
Aktīvu atdeve, ROA -1.170% -1.362% -1.187% -1,3% -0,8% -1,5% 0,765%
Peļņa vai zaudējumi, EUR -77 942 -89 503 -76 888 -84 594 -51 998 -96 474 49 701
Pašu kapitāls, EUR 6 473 405 6 383 902 6 307 014 6 222 420 6 170 423 6 073 949 6 331 717
               
Finanšu rādītāji              
EBITDA, EUR -71 466 -86 166 -74 825 -82 531 -47 858 -92 569 67 511
Pamatkapitāls, EUR 6 299 332 6 299 332 6 299 332 6 299 332 6 299 332 6 299 332 6 299 332
Pašu kapitāla atdeve, ROE -1.204% -1.402% -1.219% -1,360% -0,843% -1,59% 0,785%
Kopējais likviditātes rādītājs 17.4 19.7 23,7 19,6 11,71 11,12 11,6
Saistību pret pašu kapitālu attiecība 2.9% 3.0% 2.7% 3,1% 3,1% 0,07% 2,6%
Valsts budžetā prognozējamās dividendes, EUR 0 0 0 0 0 0 25 185

 

Nefinanšu mērķi

Mērķis Rezultatīvais rādītājs 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads Plāns
2022. gads
Veicināt energoresursu patēriņa samazināšanu, padarot pieejamu finansējumu publiskā sektora energoefektīviem vides projektiem (ESKO). (3.1. ESKO virziens) Realizēto ESKO projektu skaits 0 0 0 0 0 0 6
Ilgtermiņa naudas plūsmas no ESKO uzņēmumiem iegāde, tūkstoši euro 0 0 0 0 0 0 1 500
Ietaupītā enerģija MWh/gadā (kumulatīvi) 0 0 0 0 0 0 3 200

Nodrošināt veiksmīgu vides aizsardzības projektu vadību (EKII). (3.2.EKII projektu administrēšanas virziens)

Administrēto resursu apjoms, milj.EUR 32 0 18 0 0 0 15
Administrēto EKII projektu konkursu skaits 2 0 2 0 0 0 2
Noslēgto līgumu par projektu īstenošanu skaits 16 0 0 0 2 0 20
Ieviesto projektu monitorings 0 0 0 4 6 13 46
Nodrošināt KPFI projektu pēcieviešanas monitoringu. (3.3.KPFI projektu monitorings virziens) Ieviesto projektu monitorings 2153 777 665 665 364 85 242
Stiprināt pašvaldību un komercsabiedrību kapacitāti, nodrošinot starptautisko zināšanu pārnesi, nefinanšu atbalsta pieejamību un veicinot to iesaisti vides aizsardzības projektu realizēšanā. (3.4.Sadarbības projektu vadības un sabiedrības informēšanas virziens) Īstenotas apmācības pašvaldību un komercsabiedrību pārstāvjiem 15 6 3 8 5 0 8
Jaunu sagatavoto pārrobežu sadarbības projektu skaits 7 6 2 8 8 2 4
Iesaistīto pašvaldību skaits projektos kā pilot-pašvaldības (labumu guvēji) pārskata gada laikā 11 4 7 13 2 5 15
Nodrošināt sabiedrības domāšanas veida pārmaiņas par labu vides aizsardzībai, veicot sabiedrības informēšanas pasākumus. (3.4.Sadarbības projektu vadības un sabiedrības informēšanas virziens) Sniegto konsultāciju skaits pašvaldībām un komercsabiedrībām 11 9 10 17 9 3 16
Lekciju, semināru, informatīvu pasākumu, publikāciju par vides aizsardzības jautājumiem skaits 8 5 7 13 5 7 12
Labās prakses piemēru skaits 18 1 2 13 3 1 6