Vides investīciju fonds WinWind projekta ietvaros rīko tematisko pieredzes pārneses semināru

SIA "Vides investīciju fonds” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu 2019. gada 10. oktobrī organizēja Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)” tematiskais pieredzes pārneses semināru  “Kopienai piederoši vēja parki – ieguvumi, šķēršļi un attīstības iespējas Latvijā”.

Tematisko semināru atklāja Fonda projekta WinWind vadītāja, iepazīstinot ar projekta norises aktualitātēm, šobrīd sasniegto un turpmāk plānotajiem uzdevumiem.

Turpinājumā sekoja prezentācijas par:

-          Enerģijas kopienu Neienkirhenē.

-          Kopienu vēja parkiem Ziemeļfrīzlandē.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki piedalījās diskusijā par iniciatīvām, kas stimulētu vēja parku kopienu izveidi Latvijā.

Prezentācijas:

  1.        A.Zučika: “WinWind projekta norises aktualitātes, šobrīd sasniegtais un turpmāk plānotie uzdevumi”.
  2.        M.Krug, R.Schoof: “Enerģijas kopiena Neienkirhenē. Veiksmes faktori kopienu vēja parku izveidē”.
  3.        H.Leithoff: “Kopienu vēja parki Ziemeļfrīzlandē”.
  4.        I.Kudreņickis: “References scenārijs: “Vācijas Šlēsvigas – Holšteinas zemes pieredzes pārneses iespējas Latvijā”.

 Labāko prakšu apkopojums un padziļināta salīdzinošā analīze: “Kopienu vēja parki: Vietējās sabiedrības iesaiste,  izveides principi un ieguvumu sadale kopienā. Piemēri Ziemeļfrīzlandē un Ditmāršenā (Vācija).”

  

Projekta mērķis

Veicināt sauszemes vēja enerģētikas attīstību tajās valstīs un to reģionos, kuri līdz šim ir uzskatāmi kā sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstīti. Kā sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā nabadzīga valsts ir uzskatāma arī Latvija. Sauszemes vēja enerģētikas specifiskie indikatori Latvijā (2016.gadā) ir tikai 1.084 MW jaudas uz 1000 km2 valsts platības un 35.9 kW jaudas uz 1000 valsts patstāvīgajiem iedzīvotājiem.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Sauszemes vēja enerģētikas attīstības specifisko barjeru un akceptējamības problēmu pētījums. Galvenais tā uzdevums ir identificēt un novērtēt likumdošanas, institucionālos un politikas, kā arī cita veida, virzošos spēkus un barjeras, kuri ietekmē (atbalsta vai kavē) sauszemes vēja enerģētikas akceptējamību un tās attīstību, un parādīt dažāda veida ieguvumus, kuri rodas pateicoties vēja enerģētikas sauszemē attīstībai.
  2. Veicināt zināšanu veidošanu un palielināšanos par sauszemes vēja enerģētikas attīstības ilgtermiņa ietekmi kā uz sociāli ekonomisko attīstību, tā uz vides kvalitāti/ emisiju samazināšanu valsts un pašvaldību (vietējās kopienas) līmeņos, skatot šo ietekmi vēja enerģijas tehnoloģiju dzīves cikla perspektīvā.
  3. Identificēt labās prakses piemērus, pieejas un instrumentus ES valstīs, kuri ir sekmējuši sauszemes vēja enerģētikas akceptējamību un attīstību, tajā skaitā vietējo līdzdalību vēja enerģētikas attīstībai; novērtēt šos labās prakses piemēru pārneses un adaptācijas iespējas un potenciālu.
  4. Izveidot WinWind projekta nacionālo forumu un veidot aktīvu dialogu starp sauszemes vējaenerģētikas attīstībā iesaistītajām institūcijām, organizācijām un sabiedrības grupām. Izstrādāt priekšlikumussauszemes vēja enerģētikas attīstības veicināšanai.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta mājas lapa: http://winwind-project.eu/