Baltic Flows projekta komanda apmeklē projekta sanāksmi Jūrmalā, Latvijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2015. gada no 9. līdz 10. jūnijam, Jūrmalā rīkoja projekta partneru sanāksmi.

Sanāksmes mērķis bija izrunāt projekta līdzšinējo ieviešanas virzību – apvienotā rīcības plāna izstrādi, katra reģiona identificētās stiprās puses lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības jautājumos, zināšanu pieredzes pārneses semināru organizēšanu Gdaņskā un Barselonā, kā arī projekta vidus atskaites rezultātus un turpmākās projekta aktivitātes.

Papildus katrs no projekta dalībniekiem tika aicināts informēt projekta partnerus par nacionālajā līmenī izstrādātajām viedajām stratēģijām un to izstrādes statusu. 

 

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa: