SEAP PLUS projektā izstrādāts Viļānu novada Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns

Viļānu novada dome 2013. gada sākumā pieņēma lēmumu pievienoties Pilsētu mēru paktam. Sekojošā gada laikā, sadarbojoties ar SEAP PLUS projekta ekspertiem, tika izstrādāts Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns.

Lai sekmētu CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 20% līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar izvēlēto 2010. bāzes gadu, plāna izstrādes ietvaros tika apzināta pašvaldības CO2 vīzija:

Novadā tiek izmantoti 100% vietējie un atjaunojami energoresursi siltumenerģijas ražošanai, ir pieejams modernizēts transporta sektors, un regulāri tiek paaugstināti energoefektivitātes rādītāji.

Viļānu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013.-2020. gadam, ir viens no ES galvenajiem instrumentiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības veicināšanai vietējā līmenī. Plāns tika apstiprināts 2014. gada 16. janvārī Viļānu novada domes sēdē (Lēmums Nr.1 - 6).

Aicinām iepazīties ar plānu (http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/5233_1394442144.pdf).

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.