Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā

Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā  (BalticFlows)

Projekta norises laiks

2013. – 2016. gads (36 mēneši)

Projekta apraksts

Baltic Flows projekts vērst uz lietus ūdens plūsmas monitoringu un uzraudzību Baltijas jūras sateces baseinā. Dabiskā vidē lietusūdeņi satek strautos un upēs, savukārt pilsētvidē spēcīgas lietusgāzes visbiežāk izraisa plūdus. Neskatoties uz dažādajiem ūdens plūsmas ceļiem, jūra ir tā vieta, kur gadu gaitā lietus ūdens nonāk. Ziemeļeiropā esošā Baltijas jūra ir lietusūdeņu no dažādu strautu, upju un pilsētvides vienotais sateces baseins. Takā jūras sateces baseina krastos atrodas dažādas valstis, tad Baltijas jūru skar dažādas nacionālās politikas un apsaimniekošanas aktivitātes.

Projekts fokusējas uz Baltijas jūras sateces baseinā esošajiem strautiem, upēm un pilsētām, ne uz pašu jūru. Tas ir vērsts gan uz pilsētvides lietus ūdeņu monitoringu un pārvaldību, gan uz ūdens izkliedētā piesārņojuma slodzes uzraudzību lauku apvidos.

Projekta mērķis

Ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide, kas ietver sevī katras partnervalsts lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets ~ 2947617,60 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projekta budžetu 133548,80 EUR (tai skaitā, pašieguldījums 32 %).

Projekta partneri

Projekta partneru sadarbība tiek balstīta uz trīskāršo sadarbības modeli katrā no partnervalstīm - reģionālās, uzņēmējdarbības atbalstošās un pētniecības institūcijas.

Somija

Igaunija

Vācija

Latvija

Zviedrijas

Lielbritānija

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa: