Eksperti izstrādā rekomendācijas Latgales bioenerģijas reģionam

Eksperti izstrādā rekomendācijas Latgales bioenerģijas reģionam

Lai veicinātu Latgales kā bioenerģijas reģiona attīstību 2013.gada aprīlī 4 dienu vizītes laikā Latgales reģionā projekta "Bioenergy promotion 2" partneri no Vācijas un Dānijas apmeklēja vairākus interesantus enerģijas sektora objektus kā koģenerācijas stacijas, biogāzes ražošanas stacija, katlu mājas, kā arī tipiskākās reģiona meža teritorijas un dzīvojamie apvidi, lai varētu sniegt ieteikumus reģiona bioenerģijas attīstības plānošanai. 18. aprīlī Rēzeknē, centrā "Zeimuļs" SIA "Vides investīciju fonds" organizēja semināru "Latgale - bioenerģijas reģions: stratēģija un rīcības" ar mērķi prezentēt projekta partneru no Vācijas un Dānijas pieredzi bioenerģijas plānošanā savā valstī un reģionā, kā arī sniegt rekomendācijas balstoties uz veiktajiem novērojumiem un diskusijām Latgales reģionā.

Seminārs tika organizēts divās paralēlās sesijās "Sadarbība veicinot Latgales kā bioenerģijas reģiona attīstību", kurā piedalījās pašvaldību pārstāvji un enerģijas sektorā iesaistītās puses un sesija mežsaimniekiem "Ilgtspējīga koksnes izmantošana bioenerģijas sektorā". Semināra diskusiju gaitā tika pārrunāti iespējamie Latgales attīstības virzieni kā bioenerģijas reģionam un reģiona bioenerģijas ražošanas un izmantošanas potenciāli. Semināru kopumā apmeklēja vairāk kā 50 dalībnieku no dažādām Latgales pašvaldībām. Tika secināts, ka Latgales reģionā ir liels potenciāls izmantot esošos bioenerģijas resursus, taču tam trūkst dažādu atbalsta mehānismu, trūkst informācijas par esošo resursu potenciālu un to novērtējums, valstiskā līmenī pastāv sadarbības trūkums starp dažāda līmeņa organizācijām, kā arī Latgales reģionā ļoti būtisks trūkums ir Enerģijas Aģentūras neesamība. Pasākuma dalībnieku ideju saraksts Latgales attīstībai kā bioenerģijas reģionam ir pieejams šeit.

Semināra prezentācijas pieejamas šeit:

"SADARBĪBA VEICINOT LATGALES KĀ BIOENERĢIJAS REĢIONA ATTĪSTĪBU"

Semināra atklāšana; Projekts "Bioenergy Promotion 2", Selīna Ābelniece – SIA Vides investīciju fonds, projektu vadītāja

Latgales reģions kā Bioenerģijas reģions – izaicinājumi un iespējas reģiona attīstībai, Bjarne Rasmussen – Zēlandes reģions, Dānija

Enerģijas rīcību plānošana lokālā līmenī: Zēlandes reģiona pieredze, Tyge Kyear – Roskildes Universitāte, Dānija

Enerģijas plānošanas piemēri: iedvesma no Vācijas pieredzes, Michael Krug – Vides aizsardzības un politikas pētniecības institūts, Vācija

Biomasas potenciāls – biomasas novērtēšana, sadarbības iespējas, Alexander Rosenberg – Agro kultūras kamera, Lejassaksija, Vācija

Zemgales reģiona Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns, Jēkabpils pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Sandra Gogule

Latgales reģionāla attīstība, enerģijas plānošana, Latgales Plānošanas Reģions, Jānis Daugavietis

Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldībā: Rēzeknes piemērs, Rēzeknes pašvaldība, Georgijs Orlovs

"ILGTSPĒJĪGA KOKSNES IZMATOŠANA BIOENERĢIJAS SEKTORĀ"

Biomasas potenciāla izvērtējums - mežizstrādē izmantotā koksne, pieredzētās grūtības, Alexander Rosenberg, Agro kultūras kamera, Lejassaksija, Vācija

Ātraudzīgo sugu izmantošana kā papildus resursus koksnes biomasā, Dagnija Lazdiņa, LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšanas projektu grupas vadošā pētniece

Ātraudzīgo kokaugu plantāciju izveidošanas un apsaimniekošanas modelis, Kristaps Makovskis, LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšana projektu grupas zinātniskais asistents

Baltalksnis kā biomasas resurss, Andrejs Dreimanis, Olga Miezīte, LLU Mežsaimniecības fakultātes profesors

SIA "Vides investīciju fonds" sadarbībā ar projekta "Bioenergy Promotion 2" partneriem no Vācijas un Dānijas šobrīd turpina darbu pie rekomendāciju sagatavošanas, lai sekmētu Latgales kā bioenerģijas reģiona attīstību. Ar rekomendācijām plānots iepazīstināt pašvaldību pārstāvjus šī gada rudenī, kā arī prezentēt tās projekta "Bioenergy Promotion 2" starptautiskajā konferencē Rīgā šī gada oktobrī.

Atgādinām, ka pagājušā gada nogalē SIA "Vides investīciju fonds" kopā ar projekta "Bioenergy Promotion 2" partneriem no Vācijas un Dānijas apmeklēja Latgales reģionu, lai veiktu izpēti par bioenerģijas izmantošanas un ražošanas potenciālu, kā arī diskutētu ar vietējiem lēmumpieņēmējiem, attīstības plānotājiem un enerģētikas sektora pārvaldības procesā iesaistītajām pusēm. Pārrunu rezultātā vairākas no Latgales reģiona pašvaldībām pieņēma lēmumu izstrādāt pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus (SEAP) un pievērst lielāku uzmanību esošajiem biomasas potenciāliem. Tika apmeklēta Ludzas pašvaldība, kurā ir vairāki labās prakses piemēri enerģijas pārvaldībā, piemēram, centrālā katlu māja kurinot biomasu spēj nodrošināt zemu siltuma tarifu, izmantojot īpaši efektīvu tehnoloģiju, kā arī novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā minētas plašas atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas. Šīs vizītes laikā tika ierosināts, pašvaldībām sadarbojoties, izstrādāt arī vienotu stratēģiju reģiona enerģētikas sektora pārvaldība. Šādas stratēģijas izveidei nepieciešams sadarboties dažādām mērķgrupām, kā arī nepieciešama Latgales Plānošanas reģiona līdzdarbība un ekspertu rekomendācijas. "Bioenergy Promotion 2" projekts šajā situācijā saskatīja iespēju iesaistīties un palīdzēt sniedzot ekspertu rekomendācijas un īstenojot pieredzes pārneses aktivitātes.

Minētā projekta partneri SIA "Vides investīciju fonds" ieviešot arī projektu "Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā" (SEAP Plus) sniedz atbalstu 5 Latgales reģiona pašvaldībām enerģijas rīcības plānu izstrādē. Balvu, Viļānu, Ludzas, Kārsavas un Līvānu pašvaldības 2012. gada nogalē pieņēma lēmumu pievienoties Pilsētu mēru paktam. Pievienojoties kustībai, pašvaldības apņemas veicināt energoefektivitātes rādītāju uzlabošanos, un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu teritorijā.

Der atzīmēt arī, ka 2013.gada martā SIA "Vides investīciju fonds" projekta eksperti devās pieredzes apmaiņā uz Dānijas reģionu Zēlandi, kurš ir pirmais reģions, kas izstrādāja klimata pārmaiņu mazināšanas stratēģiju un ir kā Eiropas labās prakses piemērs enerģijas rīcības plānošanā. Vizītes laikā tika analizēts Latgales reģiona bioenerģijas ražošanas potenciāls un esošā situācija enerģētikas sektora pārvaldībā, kā arī ekonomiski sociālā situācija reģionā un valstī kopumā. Tika apmeklētas Dānijā tik populārās katlu mājas, kas kā enerģijas resursu izmanto salmus, taču der atzīmēt, ka Latvijā daudz lielāks potenciāls ir koksnes izmantošanai. Taču šie piemēri bija ļoti derīgi, lai iepazītos ar interesanto katlu mājas pārvaldes veidu, jo tās īpašnieki un iniciatori tās izveidei ir paši pašvaldības iedzīvotāji. Vizītē Dānijā tika plānota nākamā vizīte Latgalē, kuras laikā eksperti vēlējās gūt vairāk informāciju par esošajām katlu mājām, enerģijas kompānijām, enerģētikas pārvaldības principiem un tikties ar enerģētikas sektorā iesaistītajām pusēm.

Vairāk informācijas:

Projekta vadītāja: Selīna Ābelniece
selina.abelniece@lvif.gov.lv, +371 67845111

 

 

Baltijas Jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007. – 2013.  projekta – "Bioenergy Promotion 2" mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā.

Projektu finansē: