lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 - rīcības plānu ieviešana / Jaunumi / Fonds uzsāk projekta Bioenergy Promotion 2 ieviešanu

SIA "Vides investīciju fonds" (Fonds) šī gada augusta beigās uzsāka Baltijas jūras reģiona programmas 2007 – 2013 projekta "Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 – rīcības plānu ieviešana" (Bioenergy Promotion 2) ieviešanu. Projekta mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā. Projekta turpinājuma posma galvenais mērķis ir ieviest projekta pamata stadijā sasniegtos rezultātus ar demonstrāciju, testēšanas un pārneses aktivitātēm.

Saņēmuši atzinību par sekmīgu "Bioenergy Promotion" projekta īstenošanu un, lai nodrošinātu projekta rezultātu ieviešanas efektivitāti un stiprinātu to pārnesi citos reģionos, projektam tika paredzēts turpinājuma posms realizējot projektu – "Bioenergy Promotion 2". Projekta pirmā posma "Bioenergy Promotion" ietvaros ekspertu grupa izstrādāja kritērijus ilgtspējīgai bioenerģijas izmantošanai Baltijas jūras reģionā, tika izstrādāti Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni bioenerģijas izmantošanai reģionos (Tukuma pilsētai), kā arī veikts atjaunojamās enerģijas politikas novērtējums. Savukārt projekts "Bioenergy Promotion 2" turpinās projekta pirmajā posmā iesākto darbu un veicinās tā sasniegto stratēģisko rezultātu ieviešanu un izplatību Baltijas Jūras reģionā un katras valsts nacionālās politikas, kā arī lokālās un reģionālās administrācijas un uzņēmumu līmenī.

Projektā iesaistītās organizācijas pārstāv nozīmīgākās attiecīgo nozaru institūcijas valsts vai reģionālā līmenī, kas nodrošina ciešu projekta īstenojamo aktivitāšu integritāti un sinerģiju ar valstīs vai reģionos notiekošajiem procesiem biokurināmā un bioenerģijas sektorā. Projekts iecerēts kā Baltijas jūras reģiona platforma starpnozaru un starpvalstu sadarbībai, lai veicinātu informācijas un zināšanu apmaiņu, koordinētu atjaunojamās enerģijas politikas izstrādi un piemērošanu bioenerģijas attīstības veicināšanai un reģionālajai attīstībai.

Projekta uzdevums Latvijā ir nodrošināt tiešu un praktisku atbalstu demonstrāciju reģionam – Tukuma novadam bioenerģijas stratēģiskā pārvaldības plāna ieviešanā, kas tika izstrādāts projekta pirmajā posmā un veicināt šīs pieredzes pārnesi citās pašvaldībās. Izveidot virtuālu bioenerģijas veicināšanas atbalsta sekretariātu internetā, kas tiks uzturēts arī pēc projekta beigām un kurā būs pieejama informācija par labās prakses piemēriem Baltijas Jūras reģionā. Projekta aktivitātēs ietilpst arī atbalsta instrumentu (piemēram, KPFI) izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā, atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai atjaunojamo energoresursu jomā Latgales reģionā – biznesa plānu izstrāde, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības kritērijus. Latvijā tiks organizēta starptautiska konference 2013. Gadā, kurā tiks prezentēti projektā sasniegtie rezultāti kā arī prezentētas analizētas ES politikas, atbalsta instrumenti (Kohēzijas fonds, ERAF un Zemkopības, Lauku atbalsta programmas). Projekta ietvaros tiks organizētas diskusijas, semināri, Enerģijas dienas un sadarbības veicināšanas pasākumi, lai nodrošinātu visu procesā iesaistīto mērķgrupu sadarbību ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanas un izmantošanas plānošanā.

Viena no aktivitātēm projektā ir veicināt reģionālās bioenerģijas stratēģijas izveidi. Līdz ar to pirmā Fonda aktivitāte notika Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem un reģionālajām enerģijas institūcijām ar mērķi pārnests pieredzi no Latvijas un citu valstu projekta demo reģioniem stratēģijas izstrādē. Šī vizīte ilgtspējīgaas bioenerģijas izmantošanas veicināšanai Latgales reģionā notika no 3.līdz 5.oktobrim. Reģiona Zēlandes (Dānija) ilgtspējīgas attīstības departamenta vadītājs un pētnieks no Vācijas Vides politikas izpētes centra viesojās Latvijā pirmajā, situāciju izzināšanas vizītē Latgalē. Konkrētās vizītes mērķis bija izzināt situāciju bioenerģijas plānošanā nacionālā un reģionālā, kā arī lokālā līmenī, tikties ar enerģijas ražotājiem, piegādātājiem un jomas ekspertiem.

Par vizītes mērķreģionu tika izvēlēts Ludzas un Kārsavas novads, jo tie jau sevi pierādījuši kā aktīvu enerģijas un attīstības plānotāju, kā arī novados atrodas nozīmīgi objekti – biomasas katlu māja, koksnes granulu ražotne un noris koģenerācijas elektrostacijas būvniecība, kurā kā enerģijas resurss tiek izmantota koksne. Projekta pārstāvji apmeklēja šos objektus un diskutēja ar pašvaldības pārstāvjiem par esošo situāciju un problēmām ilgtspējīgas bioenerģijas plānošanā. Tika prezentēti piemēri no reģioniem Dānijā un Vācijā, kā arī analizēti esošie atbalsta instrumenti ilgtspējības kontekstā. Ārvalstu viesi nāca klajā ar ieteikumiem kā uzlabot esošo situāciju pašvaldībās ieviešot ilgtspējīgās enerģijas rīcības plānus un veidojot reģionālu sadarbību, risinot dažādus ar reģiona attīstību svarīgus jautājumus. Šāda vizīte tiks organizēta vēlreiz pavasarī, lai nodrošinātu ilgstošas sadarbības veicināšanu starp reģioniem un tās rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas pašvaldībām un reģionam kopumā veidojot bioenerģijas attīstības stratēģiju.  

Par projektu vairāk lasīt šeit

 

Projekta mājas lapa:

 

 

 drukāt lapu