lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/14

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/14

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 9. novembris plkst. 11:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Ārvalstu komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi

Tehniskā specifikācija - pdf fails

   Piedāvājuma iesniegšanas

    

   veids: 

   Rīgā, Ģertrūdes iela 10/12 un pasts@lvif.gov.lv

   termiņš:

   2011. gada 14. novembris plkst. 11:00

   Vērtēšanas kritērijs:

   piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

   Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

   Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
   1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
   2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

   Iesniegto piedāvājumu skaits:1
   Uzvarētājs:SIA "Tūrisma aģentūra BALTA"
   Līgumcena:LVL 6777.10


   drukāt lapu