lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/13

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/13

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 31. oktobris plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Plastmasas ratu ar durvīm un vāku piegāde

Plastmasas rati ar durvīm un vāku, skaits - 1 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Materiāls

Plastmasas korpuss, atsevišķas metāla detaļas (piem.: riteņu mehānismi u.tml.)

Kopējais garums

Ne vairāk kā 1400 mm

Kopējais platums

No 700 mm līdz 800 mm

Kopējais augstums

Ne vairāk kā 1400 mm

Riteņi

4 riteņi, no kuriem 2 ir grozāmi un viens no grozāmajiem ar bremzes mehānismu

Tilpums

No 420 līdz 460 litri

Kravnesība

Ne mazāk kā 180 kg

Ratu vāks

Ratu vākam jābūt noņemamam, kā arī atveramam, radot daļēju piekļuvi ratu saturam

Apraksts

Ratiem jābūt aprīkotiem ar diviem rokturiem ratu manevrēšanai, kā arī atveramām durvīm ratu satura atvieglotai izņemšanai.

Garantija

Vismaz 2 gadi no piegādes brīža

Piegādes vieta

Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Rēzeknes pilsētas teritorijā


Pretendents apņemas sniegt minēto pakalpojumu ar savu personālu, transportu un aprīkojumu pēc iepriekš noteikta un saskaņota grafika.

Pretendents apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citus noteikumus, kas attiecas uz pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti.

Iepirkuma priekšmeta izpildi jāveic līdz 2011. gada 15. decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21, LV-1050 vai julija.gusca@undp.org

termiņš:

2011. gada 4. novembris plkst. 12:00

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "BG"
Līgumcena: Ls 606.44 (ieskaitot PVN)


drukāt lapu