lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/12

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/12

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 28. oktobris plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Dokumentu smalcinātāju piegāde

Dokumentu smalcinātājs, skaits - 2 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Drošības līmenis atbilstoši standartam DIN 32 757

Vismaz 3. vai augstāks

Dokumentu griešanas veids

Skaidiņās, kas nav lielākas par 4 mm X 40 mm

Vienlaicīgi ievietojamo lapu (80 g/m2) skaits

Vismaz 20 lapas

Atveres platums

Vismaz 260 mm

Ietilpība

Vismaz 90 litri

Izmērs

930 mm x 500 mm x 470 mm (+/- 10%)

Motora jauda

Vismaz 600 W

Smalcināmais materiāls

Jāspēj sasmalcināt papīru, kartes un saspraudes

Svars

Ne vairāk kā 50 kg

Riteņi

Dokumentu smalcinātājam jābūt aprīkotam ar 4 riteņiem

Garantija

Vismaz 5 gadi no piegādes brīža

Piegādes vietas

1 dokumentu smalcinātājs Ventspils pilsētas robežās.

1 dokumentu smalcinātājs Rēzeknes pilsētas robežās.


Pretendents apņemas sniegt minēto pakalpojumu ar savu personālu, transportu un aprīkojumu pēc iepriekš noteikta un saskaņota grafika.

Pretendents apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citus noteikumus, kas attiecas uz pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti.

Iepirkuma priekšmeta izpildi jāveic 7 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21, LV-1050 vai julija.gusca@undp.org

termiņš:

2011. gada 4. novembris plkst. 12:00

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "HANSAB"
Līgumcena: Ls 1351.76 (ieskaitot PVN)


drukāt lapu