lv en
Home
Email





Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2011 / VIF2011/14

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/14

Iepirkuma publicēšanas datums:2011. gada 15. augusts plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Skrūves konveijera veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai "BAO MED 1000" projektēšana, izgatavošana un pieslēgšana

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2011. gada 26. augusts plkst. 17:00

norāde:

Par skrūves konveijera veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtai "BAO MED 1000" projektēšana, izgatavošana un pieslēgšana

Samaksas kārtība:

vismaz 80% samaksa pēc piegādes (iespējams avanss līdz 20%)

Vērtēšanas kritērijs:

zemākā cena

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Nolikums:

Tehniskās specifikācijas

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam.

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:1
Uzvarētājs:SIA "Jāņrāmis"
Līgumcena:Ls 13122 (plus PVN)


drukāt lapu