lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2011 / VIF2011/11

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/11

Iepirkuma publicēšanas datums:2011. gada 5. jūlijā plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums:

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS INVENTĀRA PIEGĀDE

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2011. gada 8. augusts plkst. 12:00

norāde:

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS INVENTĀRA PIEGĀDE

Samaksas kārtība:

vismaz 80% samaksa pēc piegādes (iespējams avanss līdz 20%)

Vērtēšanas kritērijs:

viszemākā cenu katras sadaļas ietvaros

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Nolikums:

Tehniskās specifikācijas un nolikums

Nolikuma 1. pielikums (word formāts)

Nolikuma 2. pielikums (word formāts)

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam.

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:9
Uzvarētājs un līgumcena:

1. sadaļa: SIA "Interlux" - Ls 5242.72 (ar PVN) (1 piedāvājums)

2. sadaļa: SIA "Anitra" - Ls 4597.14 (ar PVN) (2 piedāvājumi)

3. sadaļa: nav uzvarētāju- neatbilst prasībām (2 piedāvājumi)

4. sadaļa: Elbest Kaubandus OU Latvijas filiāle - Ls 2338.74 (ar PVN) (1 piedāvājums)

5. sadaļa: SIA "Anitra" - Ls 1206.92 (ar PVN) (3 piedāvājumi)

6. sadaļa: nav uzvarētāju- neatbilst prasībām (1 piedāvājums)

7. sadaļa: SIA "Interlux" - Ls 638.40 (ar PVN) (1 piedāvājums)

8. sadaļa: SIA "Sarstedt" - Ls 661.85 (ar PVN) (1 piedāvājums)

9. sadaļa: SIA "Baltic Polymers" - Ls 5007.49 (ar PVN) (2 piedāvājumi)

10. sadaļa: SIA "Interlux" - Ls 842.96 (ar PVN) (1 piedāvājums)

11. sadaļa: nav uzvarētāju- neatbilst prasībām (2 piedāvājumi)

12. sadaļa: SIA "Anitra" - Ls 11332.48 (ar PVN) (3 piedāvājumi)drukāt lapu