lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2011 / VIF2011/5

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/5

Iepirkuma publicēšanas datums: 2011. gada 20. jūnijā plkst. 13:00

Iepirkuma nosaukums:

Biroja mēbeļu piegāde

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2011. gada 4. jūlijā plkst. 13:00

norāde:

Biroja mēbeļu piegāde

Samaksas kārtība:

100% samaksa pēc piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. (Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā)

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Nolikums:

4 darba galdi ar sekojošām prasībām:

Virsma taisna aptuveni 1600x800x25 ar iestrādātu kabeļizvadu, stūri noapaļoti R25 mm. Galda kājas ar rāmi, stacionāras, melnas, regulējamas vismaz H= 650mm - 815mm. ar klaviatūras plauktu 

4 darba galdi ar sekojošām prasībām:

Virsma taisna aptuveni 1600x800x25 ar iestrādātu kabeļizvadu, stūri noapaļoti R25 mm. Galda kājas ar rāmi, stacionāras, melnas, regulējamas vismaz H= 650mm - 815mm.  

8 lādes mobilās ar 3 atvilktnēm 

Materiāls - sarkankoka lamināts (PL R5640 V) uz 16/25mm KSP ar atbilstošu 2mm ABS maliņu.Metāla rāmis/furnitūra - melns pulverkrāsojums.

Garantija vismaz 3 gadi. 

Piegādes laiks līdz 21 diena.

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 4
Uzvarētājs: iepirkums pārtraukts sakarā ar nepieciešamību precizēt specifikācijas
Līgumcena: nav


drukāt lapu