II kredītlīnija

2004. gada beigās aizsāktās sarunas ar NEFCO par jaunas kredītlīnijas piesaistīšanu ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas projektu priekšfinansēšanai noslēdzās veiksmīgi un 2005. gada 14. novembrī tika parakstīts kredītlīgums par 3 miljoni eiro piešķiršanu.

2005. gada jūnija beigās tika iesniegts pēdējais pieprasījums kredītlīnijas ietvaros pieejamo līdzekļu pārskaitīšanai Fondam. Tādejādi visi kredītlīnijas ietvaros pieejamie 3 miljoni eiro ir ieguldīti kopumā 22 ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecību sakārtošanas projektu realizācijai.

2005. gada beigās tika saņemts apstiprinājums NEFCO kredītlīnijas ietvaros pieejamo līdzekļu atkārtotai ieguldīšanai projektu realizācijā pēc ERAF, valsts budžeta līdzekļu un PVN atgūšanas par 2005. gadā veiktajiem darbiem: kopumā 17 projektiem, kuros ir plānots atkārtoti izmantot augstākminētās kredītlīnijas līdzekļus II kārtas - 2006. gada izmaksu segšanai 3 000 000 eiro apmērā.

2008. gada 7. maijā pilnībā tiek atmaksāta NEFCO kredītlīnija 3 miljonu eiro apmērā.

Aizņēmēja nosaukums

Aizdevums, EUR

Klintaines pagasta padome 290 000
Iršu pagasta padome 290 000
Umurgas pagasta padome 300 000
Skaņkalnes pagasta padome 170 000
Durbes novada dome 440 000
Sēļu pagasta padome 130 000
Vilpulkas pagasta padome 100 000
Mētrienas p/a 170 000
Apes pilsētas dome 330 000
Līgatnes pagasta padome 1 230 000
Burtnieku pagasta padome 410 000
Naukšēnu pagasta padome 460 000
Kocēnu pagasta padome 370 000
Rencēnu pagasta padome 190 000
Stāmerienas pagasta padome 550 000
Gaujienas pagasta padome 190 000
Vietalvas pagasta padome 340 000
Vestienas pagasta padome 210 000
Dunalkas pagasta padome 210 000
Sausnējas pagasta padome 150 000
Kauguru pagasta padome 240 000
Zilākalna pagasta padome 280 000
Kombuļu pagasta padome 190 000
Vaidavas pagasta padome 280 000
Ēveles pagasta padome 290 000
Viļķenes pagasta padome 330 000
Zirņu pagasta padome 330 000
Dikļu pagasta padome 90 000
Liezēres pagasta padome 280 000
Sakstagala pagasta padome 160 000
KOPĀ 9 000 000

Vides investīciju fonds: