lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Sākums / Finanšu pārskati / Atalgojums

Valdes locekļiem izmaksātais atalgojums par 2020. gada aprīļa mēnesi

Vārds uzvārds, amats Atalgojums (neto, euro)
Egils ZARIŅŠ (Valdes loceklis) 1 868.44

Pamatojoties uz Vides investīciju fonda budžetu 2020. gadam, apstiprinātais Fonda darbinieku saraksts un mēnešalgas (bruto, euro) sadalījumā pa amatu grupām

Amats Skaits Klasifikatora kods

Darba algas apmērs
(no - līdz)

Vidējās mēnešalgas apmērs
Valdes priekšsēdētājs 1 1120 10 3228 2593
Finanšu vadītājs/Kvalitātes pārvaldības sistēmas vadītājs 1 1211 3/2423 11 2140 2140
Projektu vadītājs 5 2422 1 1280-1600 1450
Projektu vadītājs (attīstības sadarbība) 4 2422 2 2880-3520 1600

Atalgojuma principi
Vides investīciju fonda darbinieku atalgojumu nosaka, ņemot vērā katram amatam nepieciešamo kvalifikācijas, zināšanu un prasmju apjomu, atbildības līmeni, risināmo jautājumu un lēmumu pieņemšanas loku un to sarežģītības pakāpi. Nosakot mēnešalgu attiecīgās algu grupas diapazona ietvaros, tiek ņemta vērā darbinieka kvalifikācijas pakāpe, kas ir atkarīga no amata pienākumu izpildes (darbības un tās rezultātu vērtēšanas) un nostrādātā laika. Kvalifikācijas pakāpi pārskata ne biežāk kā reizi gadā pēc darbinieka pienākumu izpildes ikgadējā novērtējuma.

Informācija par piemaksām un prēmijām

Nr.
p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids

Amatu skaits, kuriem noteiktas piemaksas vai prēmijas

Apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas kritērijs

  NAV      

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.
p.k.

Sociālās garantijas veids

Darbinieku skaits, kuriem piešķirtas sociālās garantijas

Piešķiršanas kritērijs

 1 Ikgadējais atvaļinājums 2 Darbiniekiem saskaņā ar Darba likumu, darba līgumu un iekšējās kārtības noteikumiem


drukāt lapu