lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / PHB saturošu iekārtu utilizācija / Jautājumi un atbildes

Svarīgākie jautājumi par darbībām ar PHB saturošām iekārtām:

Polihlorētie bifenili (PHB) - to avoti

Polihlorētos bifenilus (PHB) saturošu atkritumu avots var būt bijušajā PSRS ražotie vai no Austrumeiropas valstīm importētie kondensatori (piemēram, KC un KM tipa kondensatori) un transformatori. PHB satur arī smēreļļas, krāsas, lakas, parasti izmantošanai īpašiem mērķiem (augstā temperatūrā noturīgās krāsas, krāsas kuģu krāsošanai). Nozares, kurās tiek izmantotas PHB saturošās iekārtas: 

 • enerģijas ražošana un pārvade;
 • ķīmiskā un naftas ķīmijas rūpniecība;
 • melnā metalurģija;
 • koksnes pārstrāde;
 • papīra un celulozes ražošana;
 • citās nozarēs.

Lai noskaidrotu, vai jūsu uzņēmuma rīcībā ir PHB saturošas iekārtas, aicinām iepazīties ar Valsts vides dienesta izstrādātajām Vadlīnijām polihlorēto bifenilu (PHB) apzināšanai Latvijā.

Kā var uzzināt, vai eļļa satur PHB?

Ir iespējams, ka kondensators vai transformators Vadlīnijās polihlorēto bifenilu (PHB) apzināšanai Latvijā - links nav norādīts kā PHB saturošs, taču ir šaubas vai ir pamats uzskatīt, ka tas varētu saturēt PHB. Tas ir iespējams sekojošos gadījumos: 

 • veicot transformatora apkopi, noticis PHB saturošas eļļas piejaukums,
 • nav norādīts iekārtas ražotājs un nav zināms, kādu eļļu tāsatur.

Tādā gadījumā ir ieteicams veikt parauga noņemšanu un ķīmisko analīzi, lai noteiktu, vai eļļa satur PHB un kāds ir šīs vielas koncentrācijas līmenis eļļā.

Paraugu ķīmiskās analīzes veikšanai var nodot Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Aģentūrā. Vienas ķīmiskās analīzes veikšanas izmaksas ir aptuveni 60 LVL.

Ar eļļas parauga noņemšanu saistītos jautājumos lūdzu sazināties ar:

Andris Roska, Atļauju un tehnisko noteikumu departamenta direktors
Valsts vides dienests
Tālrunis: 7 084 217
E-pasts: andris.roska@vvd.gov.lv
Mājas lapa: www.vvd.gov.lv

Ar parauga nodošanu un analīžu veikšanu saistītos jautājumos lūdzu sazināties ar:

Una Fogele
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (Jūrmalas birojs)
Tālrunis: 7 751 409
E-pasts: una.fogele@lvgma.gov.lv
Mājas lapa: www.lvgma.gov.lv

Kas jāņem vērā, veicot PHB saturošu iekārtu demontēšanu?
 • Iekārtu atslēgšanu un demontēšanu drīkst veikt uzņēmuma elektrodienesta speciālisti. Tālākās rīcības (pārvietošana uzņēmuma teritorijā, novietošana, iepakošana utml.) ir jāveic, pieaicinot komersantu, kas ir saņēmis attiecīgu atļauju darbībām ar PHB.

Vairāk informācijas var uzzināt Valsts vides dienestā:

Andris Roska, Atļauju un tehnisko noteikumu departamenta direktors
Valsts vides dienests
Tālrunis: 7084217
E-pasts: andris.roska@vvd.gov.lv

 • Demontējot kondensatoru vai transformatoru, ir jāņem vērā tā tehniskais stāvoklis. Gadījumā, ja iekārta ir sarūsējusi vai bojāta, ir iespējamas PHB saturošas eļļas noplūdes.
 • Transformators satur ievērojamu daudzumu augstas koncentrācijas PHB saturošās eļļas (piemēram, transformators, kas sver 8 tonnas, satur aptuveni 3 tonnas PHB saturošas eļļas). Tādēļ, plānojot transformatora demontēšanu, ir jābūt rīcības plānam, kā rīkoties noplūdes gadījumā.
 • Demontējot iekārtu vai arī pēc tās demontēšanas, iekārtu nedrīkst izjaukt, atdalīt eļļas vai veikt jebkādas citas darbības, kā rezultātā varētu notikt eļļas noplūde.
Kādos gadījumos ir vislielākais PHB saturošas eļļas noplūdes risks?

Lielākais noplūdes risks ir pārvietojot iekārtas, kā arī ielādējot tās transportēšanai. Tādēļ vēlreiz atgādinām, ka jebkādām darbībām, izņemot iekārtu atslēgšanu un demontēšanu, ir jāpieaicina komersants, kurš saņēmis atļauju darbībām ar PHB. 

Kā rīkoties eļļas noplūdes gadījumā?

Ja uzņēmuma rīcībā ir PHB saturošas iekārtas, jebkurā gadījumā ir ieteicams izstrādāt rīcības plānu vismaz elementāru drošības pasākumu veikšanai, kā arī nodrošināt attiecīgu aizsargtērpu un materiālu pieejamību. Eļļas noplūdes gadījumā, ja uzņēmumam nav speciāli apmācītu darbinieku un atbilstoša ekipējuma, nekavējoties jāsazinās ar komersantu, kurš var veikt attiecīgās darbības noplūdes apturēšanai un seku likvidēšanai. Jebkurā gadījumā jāinformē attiecīgā Reģionālā vides pārvalde.

Pamatdarbības, kas jāveic noplūdes gadījumā:

 • Nekavējoties norobežot noplūdes vietu.
 • Par noplūdi ir jāziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
 • Ļoti svarīgi ir novērst PHB nokļūšanu notekcaurulēs vai citur, kur tas varētu nonākt ūdens sistēmās.
 • Ierobežojot noplūdes vietu un veicot darbības tās attīrīšanai, obligāti jāvelk atbilstošs aizsargtērps.
 • Attīrīšanu veic, izmantojot eļļu absorbējošus materiālus. Attīrīšana jāveic vismaz 1 stundu, lai pārliecinātos, ka visa eļļa ir uzsūkusies.
 • Visu virsmu attīrīšana ir jāveic ar atbilstošu šķīdinātāju (piemēram, trihloretānu) piesūcinātām švammēm. Izmantotais šķīdinātājs nedrīkst nokļūt notekcaurulēs, kanalizācijas sistēmās vai ūdens sistēmās.
 • Pēc attīrīšanas izmantotie absorbējošie materiāli, kā arī augsne ir jāievieto tērauda konteineros un jānodrošina atbilstoša to utilizācija. Gadījumā, ja PHB piesārņojuma līmenis nav nosakāms, tad ir jānoņem vismaz 15 centimetri augsnes.
Kā rīkoties darbiniekam, nonākot saskarē ar PHB eļļu?

Darbiniekam lielākais risks, saskaroties ar PHB, ir tā nokļūšana uz ādas un uzsūkšanās caur to. Tādēļ liela nozīme ir ekipējumam, veicot darbības ar PHB. Arī veicot iekārtu demontēšanu, jo sevišķi transformatoru demontēšanu, ir ieteicams lietot atbilstošu aizsargtērpu, speciālos cimdus un apavus. Jāatzīmē, ka PHB izsūcas cauri gandrīz jebkuram materiālam, tādēļ jāizmanto no speciāla materiāla (īpaši apstrādāti gumijas materiāli, elastomērs) gatavots ekipējums.

 • Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar ūdeni un darīt to vismaz 15 minūtes, un vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
 • Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni, kā arī atbrīvoties no drēbēm, uz kurām nokļuvusi viela.
 • Ja ieelpots, nekavējoties ieelpot svaigu gaisu un vērsties pēc medicīniskās palīdzības.
Kas jāņem vērā, uzglabājot PHB saturošas iekārtas?

Ja iekārtas netiek transportētas utilizācijai tūlīt pēc to demontēšanas, ir nepieciešams nodrošināt, lai tās tiek atbilstoši uzglabātas līdz to transportēšanai utilizācijai. Pamatprasības, kas jāievēro PHB saturošu iekārtu pagaidu uzglabāšanā : 

Pamatprincipi, kas jāievēro:

 • Pamatnes segumam jābūt no cieta, ūdeni un organiskos šķīdinātājus necaurlaidīga materiāla.
 • Kondensatoru iekārtas ir jāievieto polietilēna maisos, kurus jāuzglabā slēgtos metāla konteineros. Konteinera pamatne jāpiepilda ar absorbējošu materiālu.
 • Jāuzglabā drošā un apsargātā telpā, atsevišķi no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, lai novērstu ugunsgrēka rašanās draudus.
 • Jāpastāv rīcības plānam, ja notiek PHB saturošu atkritumu izlijumi vai ugunsgrēks.
 • Iekārtām/atkritumiem jābūt attiecīgi marķētiem.
Kas jāņem vērā, sagatavojot iekārtas transportēšanai un tās transportējot?
 • Iekārtu pakošanu drīkst veikt vienīgi komersants, kas ir saņēmis attiecīgu atļauju darbībām ar PHB. Atcerieties, ka PHB saturošās iekārtas ir bīstama krava, tādēļ tos drīkst pārvadāt tikai ar speciālu transportu.
 • Kondensatoru pakošanā ir jāņem vērā kondensatora tehniskais stāvoklis. Gadījumā, ja kondensators ir sarūsējis vai bojāts, par to ir jāinformē attiecīgais komersants, kurš nodrošinās iekārtu pakošanu un transportēšanu.
 • Vispārējā gadījumā transformatorus un kondensatorus jāpārvadā hermētiskos metāla iepakojumos, kas spēj saturēt, papildus šīm ierīcēm, 1.25 reizes lielāku tilpumu nekā ierīcēs esošais šķidruma tilpums. PHB saturoši atkritumu transportējami kā 9.grupas vielas.
 • PHB saturoša eļļa, ja tā tiek atdalīta no transformatora, ir jāpārvieto mucās ar skrūvējamu korķi UN 1A1 uz standartpaliktņiem.
Kādas ir prasības PHB saturošo iekārtu iepakošanai?
 • Iepakojums jānodrošina atbilstoši ADR prasībām (ADR – Cl.9 UN 2315). ADR tulkojums latviešu valodā ir atrodams: www.ttc.lv.
 • Kondensatoru iepakojums : konteineri ar noņemamu vāku UN 1 A2 uz standartpaliktņiem.
 • Transformatori: ar vai bez eļļas, nodrošināti pret iespējamo noplūdi, uz standartpaliktņiem.
Kas var veikt PHB saturošu iekārtu pakošanu un transportēšanu?

Uz šo brīdi Latvijā tikai divi bīstamo atkritumu apsaimniekotāji ir saņēmuši atļaujas darbībām ar PHB saturošām iekārtām un atkritumiem. Lai uzzinātu jaunāko informāciju par uzņēmumiem, kuriem izsniegta atļauja darbībām ar PHB saturošiem atkritumiem, lūdzu sazināties ar Valsts vides dienestu vai ar attiecīgo Reģionālo vides pārvaldi.

A/S "BAO"
Mūkusalas iela 33, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 7612259
Kontaktpersonas:
Ainārs Dzerkals (loģistikas jautājumi)
Dagnija Lauceniece (speciālists), tālrunis 7860742

A/S "Kuusakoski"
Krustpils iela 6, Rīga, LV 1073
Tālrunis: 7249756, 7112639
Kontaktpersona:
Salvis Salmiņš, tālrunis 2 9483804

Gadījumā, ja uzņēmumam jau ir atļauja darbībām ar kādiem bīstamajiem ķīmiskajiem atkritumiem vai arī ja uzņēmumam ir noslēgts līgums ar kādu atkritumu apsaimniekotāju, kuram ir atļauja darbībām ar bīstamajiem atkritumiem, uzņēmums vai attiecīgais apsaimniekotājs var iesniegt dokumentus atļaujas saņemšanai darbībām ar PHB saturošām iekārtām un atkritumiem.

Lai noskaidrotu, kas nepieciešams atļaujas saņemšanai, lūdzu sazināties ar attiecīgo Reģionālo vides pārvaldi.

Reģionālā vides pārvalde:

Tālrunis

Adrese:

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

4807451

Raiņa 28, Daugavpils, LV-5403

Jelgavas reģionālā vides pārvalde

3023228

Kazarmes 17a, Jelgava, LV-3001

Madonas reģionālā vides pārvalde

5423219

R.Blaumaņa 7, Madona, LV-4801

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

7084278

Rūpniecības 23-3.st., Rīga, LV-1045

Liepājas reģionālā vides pārvalde

3424826

Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

4622597

Zemnieku 5, Rēzekne, LV-4601

Valmieras reģionālā vides pārvalde

4207265

L.Paegles 13, Valmiera, LV-4201

Ventspils reģionālā vides pārvalde

3626903

Dārza 2, Ventspils, LV-3601

 
Kā plānot PHB saturošu iekārtu utilizāciju?

Patreiz Latvijā nav iespējas veikt PHB saturošu atkritumu utilizāciju, un to var veikt vienīgi ārpus Latvijas - skatīt uzņēmumu sarakstu, kuri piedāvā utilizēt PHB saturošas iekārtas un kuri atrodas Eiropā un kuri līdz šim ir identificēti Projekta ietvaros.

Lai atvieglotu PHB saturošu iekārtu utilizācijas plānošanu, UNDP/GEF projektā "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" tiek plānots piedāvāt par maksu nodot iekārtas utilizācijai Projekta 2.posmā, utilizācijai 2008.gada vasarā/rudenī.

Patreiz tiek veikta uzņēmumu aptauja (aptaujas anketa), lai noskaidrotu, cik no uzņēmumiem būtu ieinteresēti iekārtas nodot utilizācijai Projektā, sedzot saistītās izmaksas no uzņēmuma līdzekļiem.

Gadījumā, ja arī Jūsu uzņēmumu interesē šī iespēja, lūdzu sazināties ar Projekta vadītāju Ievu Belu, tālrunis 7 845 111, e-pasts: ieva.bela@undp.riga.lv.drukāt lapu