Par projektu

ANO Attīstības programma, Vides ministrija un Vides investīciju fonds 2006.gada 30.martā uzsāka projekta "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ieviešanu. Projekts ilga 3 gadus un tā kopējais budžets bija 4,55 miljoni ASV dolāru, no tiem 999 600 ASV dolāri ANO Pasaules vides fonda (ANO/PVF) piešķirtais finansējums.

Šis projekts bija tiešs turpinājums ANO/PVF projektam "Nacionālā ieviešanas plāna par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) izstrādāšana Stokholmas konvencijas ietvaros". Minētā projekta ietvaros tika izstrādāts un pieņemts Nacionālais ieviešanas plāns par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 2005.-2020.gadam. Šī plāna ietvaros PHB jautājums tika atzīts par vienu no prioritāri risināmām problēmām Latvijā. Tādējādi, ANO Attīstības programma sagatavoja projekta priekšlikumu jaunam projektam par PHB saturošu iekārtu un atkritumu utilizāciju videi draudzīgā veidā. Lai izpildītu starptautisko konvenciju prasības, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, PHB saturošu iekārtu izņemšana no saimnieciskās aprites un utilizācija jāveic līdz 2010. gada 31. decembrim.

Noturīgie organiskie piesārņotāji ir kancerogēnas, toksiskas un mutagēnas vielas. Polihlorētie bifenili (PHB) ir viens no nozīmīgākajiem noturīgo organisko piesārņojošo vielu avotiem. Latvijā. PHB satur bijušā PSRS ražotie kondensatori un transformatori, kas tiek izmantoti tādās nozarēs kā enerģijas ražošana un pārvade, ķīmiskā un naftas ķīmijas rūpniecība, melnā metalurģija, koksnes pārstrāde, papīra un celulozes ražošana un citās nozarēs.

Projekta mērķis bija minimizēt piesārņojuma risku, izņemot no saimnieciskās aprites PHB saturošās iekārtas un utilizējot tās videi drošā veidā. Projekta rezultātā tika paredzēts savākt un utilizēt 280 tonnas PHB saturošo iekārtu un atkritumu no 12 projekta dalībniekiem – uzņēmumiem, kuri parakstīja nodomu protokolu par dalību projektā. Projekta rezultātā tika savāktas un videi draudzīgā veidā utilizētas 595 tonnas PHB saturošo iekārtu no 111 uzņēmumiem. Projekta ietvaros tika izveidota atbalsta sistēma uzņēmumiem, kuru rīcībā ir PHB saturošās iekārtas, lai veicināto to savlaicīgu un drošu utilizāciju. Projekta ietvaros tika veiktas vairākas aktivitātes, lai uzlabotu izpratni un zināšanas par drošu un pareizu PHB saturošo iekārtu demontēšanu un transportēšanu likvidēšanai, PHB atkritumu apsaimniekošanu, kā arī izpratni par PHB un tā ietekmi uz cilvēka veselību un vidi.

Projekta ietvaros tika īstenoti vairāki pētījumi:
- Pētījums, lai noteiktu alternatīvos PHB avotus Latvijā;
- Pētījums, lai noteiktu dioksīnu līmeņus saldūdens zivīs Latvijā;
- Pētījums, lai noteiktu noturīgo organisko piesārņotāju līmeņus notekūdeņu dūņās 12 Latvijas pašvaldībās.

Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties sadaļā “Pētījumi”.

Projekta galvenie uzdevumi:

• savākt PHB atkritumus un PHB saturošās iekārtas no uzņēmumiem un uzglabāt pagaidu uzglabāšanas vietā;
• transportēt līdz likvidēšanas/utilizācijas vietai ārvalstīs un veikt PHB saturošu iekārtu un atkritumu likvidēšanu videi draudzīgā veidā;
• izveidot kreditēšanas shēmu, kas stimulētu uzņēmumus nomainīt vecās, ekspluatācijā esošās PHB saturošās iekārtas, ar jaunām;
• izveidot atbalsta sistēmu uzņēmumiem, lai veicinātu savlaicīgu PHB saturošu iekārtu utilizāciju drošā veidā;
• uzlabot izpratni un zināšanas par pareizu un drošu PHB saturošo iekārtu un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par iespējamajiem riskiem veselībai un videi saistībā ar PHB.

 Vides investīciju fonds:

• veica vispārējo projekta koordināciju;
• nodrošināja projekta uzdevumu izpildi;
• projekta ietvaros izveidoja finansēšanas shēmu PHB saturošo iekārtu nomaiņai pret jaunām PHB nesaturošām iekārtām.

Lai uzzinātu ko vairāk par PHB un tā ietekmi uz vidi un veselību, kā arī PHB saturošu iekārtu utilizāciju, skatīt šeit: PHB saturošu iekārtu utilizācija