lv en
Home
Email

Sākumlapa / Programmu vadība / ANO projekti / Koksnes atlikumu izmantošana apkurē

2004. gadā ANO Attīstības programma sadarbībā ar Vides investīciju fonds un valsts SIA "Vides projekti" rīkoja konkursu par pašvaldību katlu māju rekonstrukciju, lai nodrošinātu pāreju uz ekonomiski efektīvu biomasas izmantošanu siltuma ražošanā. Projektu finansēšanas shēmu veidoja ANO Attīstības programmas dāvinājums un Vides investīciju fonda aizdevums. Sākotnēji kopējais ANO Attīstības programmas dāvinājuma apjoms bija 100 000 USD, tomēr lielās pašvaldību atsaucības dēļ to izdevās palielināt līdz 155 000 USD. ANO Attīstības programmas dāvinājums sedza līdz 20% no projekta izmaksām.

Kopumā tika saņemti 14 projektu pieteikumi ar kopējo summu gandrīz 1.4 miljoniem latu. No iesniegtajiem projektu pieteikumiem astoņi projekti saņēma atbalstu projektu realizācijai:
 • Aglonas pagasta padome,
 • Pelēču pagasta padome,
 • Lielplatones pagasta padome,
 • Katvaru pagasta padome,
 • Dagdas pilsētas dome,
 • Lielauces pagasta padome,
 • Viļakas pilsētas dome,
 • Šķaunes pagasta padome.
Pēc projektu realizācijas visās pašvaldībās tika nodrošināta pāreja no ogļu vai mazuta izmantošanas uz biomasas izmantošanu pašvaldību katlu mājās.

Vides investīciju fonds:
 • nodrošināja konsultāciju sniegšanu pašvaldību pārstāvjiem par līdzdalības un finansējuma saņemšanas iespējām,
 • apkopoja iesniegtos pašvaldību projektu pieteikumus un veica to sākotnējo izvērtējumu un analīzi saskaņā ar apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem,
 • veica apstiprināto projektu tehniskā, finansiālā un sagaidāmā vides uzlabojuma izvērtēšanu,
 • sniedza atbalstu pašvaldībām ar projektu ieviešanu saistīto iepirkuma un būvniecības procesu veikšanai,
 • veic projektu pēcieviešanas finanšu un sasniegtā vides uzlabojuma monitoringu visā aizdevuma atmaksas laikā.
Kopīgā finansēšanas shēma tika realizēta projekta "Ekonomiski efektīva koksnes atlikumu izmatošana Latvijas pašvaldību siltumapgādes sistēmās" ietvaros. Projekts sākts 2001. gadā un to finansiāli atbalsta ANO Attīstības programma un Pasaules vides fonds un valsts SIA Vides projekti. Projekta galvenais mērķis ir likvidēt barjeras koksnes atlikumu izmantošanai siltumenerģijas ražošanā Latvijas pašvaldībās. Viens no projekta uzdevumiem ir samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju, lai veicinātu saistību izpildi, ko Latvija ir uzņēmusies, parakstot ANO Konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu.

Papildus informācija par citām projekta "Ekonomiski efektīva koksnes atlikumu izmantošana Latvijas pašvaldību siltumapgādes sistēmās" ietvaros realizētajām aktivitātēm un to rezultātiem atrodama valsts SIA "Vides projekti" mājas lapā un ANO Attīstības programma Latvijas biroja mājas lapā.


drukāt lapu