ANO projekti

ANO Attīstības programma Latvijā ir palīdzējusi veidot un stiprināt valsts pārvaldes sistēmu un attīstīt pilsonisko sabiedrību. Nozīmīgākais ANO AP ieguldījums ir bijis sabiedrības integrācijas, cilvēktiesību, HIV/AIDS, vides aizsardzības jomās. 

Ņemot vērā, ka Vides investīciju fonds veicina vides aizsardzības projektu realizāciju, ANO Attīstības programma izveidoja ciešu sadarbību ar Vides investīciju fondu projektu īstenošanā.

Pirmā sadarbības projekta "Ekonomiski efektīva koksnes atlikumu izmatošana Latvijas pašvaldību siltumapgādes sistēmās" īstenošana tika uzsākta 2004.gadā. Projekta ietvaros Vides investīciju fonds izveidoja un veiksmīgi īstenoja pašvaldību projektu finansēšanas shēmu. Vairāk par projektu lasiet sadaļā: "Koksnes atlikumu izmantošana apkurē"

2006.gadā uzsāka sadarbību projekta "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" īstenošanā. Šajā projektā Vides investīciju fonds ne tikai izveidoja finansēšanas shēmu PHB saturošu iekārtu nomaiņai pret videi draudzīgām tehnoloģijām, bet arī darbojās kā minētā projekta ieviešanu koordinējošā institūcija. Vairāk par projektu lasiet sadaļā: "Noturīgie organiskie piesārņotāji: PHB"

Ar 2010. gada 1. augustu tika slēgts ANO Latvija birojs un tāpēc bija nepieciešama jauna projekta ieviešanas nacionālā aģentūra. Ņemot vērā Fonda līdzšinējo veiksmīgo līdzdalību Pasaules Vides Fonda un ANO attīstības programmas līdzfinansēto projektu ieviešanas nodrošināšanā, Fonds tika izvēlēts kā piemērotākā institūcija projekta ieviešanas nacionālās aģentūras funkciju nodrošināšanai. Vairāk par projektu lasiet sadaļā: "Labāko metožu un paraugprakses demonstrēšana un veicināšana medicīnisko atkritumu samazināšanai, lai izvairītos no dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanas apkārtējā vidē"