lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Fonda vēsture

2023

 

2022

2022. gada marts Fonds uzsāk atbalsta programmas Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai ieviešanu

2022. gada janvāris Fonds uzsāk atbalsta programmas Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei ieviešanu

2021

2021. gada janvāris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Apvārsnis 2020" projektu: "Lielie dati nākamās paaudzes enerģijai (BD4NRG)"

2020

2020. gada oktobris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Apvārsnis 2020" projektu: "Modulāri lielo datu lietojumi holistiskiem enerģijas pakalpojumiem ēkās (MATRYCS)"

2020. gada septembris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Apvārsnis 2020" projektu: "Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā: ilgtermiņa vīziju īstenošanas sekmēšana ar tūlītējiem pasākumiem (COME RES)"

2020. gada septembris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Apvārsnis 2020" projektu: "Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā - RoundBaltic"

2020. gada aprīlis Latvijā tiek ieviesti COVID-19 ierobežojumi

2020. gada marts Egils Zariņš ir apstiprināts par Fonda vadītāju uz 5 gadiem

2018

2018. gada maijs Fonds uzsāk realizēt ES līdzfinansētu projektu: "Apmācības iepirkumu speciālistiem par Zaļo Publisko iepirkumu"

2017

2017. gada oktobris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Apvārsnis 2020" projektu: "Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)"

2017. gada septembris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Interreg Baltic Sea Region" projektu: "Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP)"

2017. gada aprīlis Fonds jau 20 gadus sekmīgi darbojas vides aizsardzības jomā

2016

2016. gada decembris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Intelligent Energy Europe" projektu: "Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma (THERMOS)"

2016. gada augusts Tiek noslēgti pirmie līgumi Emisiju kvotu izsolīšanas instrumentā

2016. gada septembris Ministru kabinetā tiek apstiprināts Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds""

2015

2015. gada jūnijs Sekmīgi tiek realizēti pēdējie KPFI finansētie projekti. Kopā realizēti 2614 projekti un piešķirtais KPFI finansējums sastāda 201 miljons euro.

2015. gada marts Par Fonda vadītāju kļūst Egils Zariņš

2014

2014. gada jūlijs Par Fonda vadītāju kļūst Raimonds Aleksejenko

2013

2013. gada novembris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Intelligent Energy Europe" projektu: "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES)"

2013. gada novembris Fonds uzsāk realizēt ES programmas "Intelligent Energy Europe" projektu: "Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā (BUILD UP SKILLS FORCE)

2013. gada oktobris Fonds uzsāk realizēt 7. Ietvara programmas projektu: "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā  (BalticFlows)

2013. gada septembris Par Fonda vadītāju kļūst Ronalds Neimanis

2013. gada februāris Fonds iesaistās LIAA Klasteru programmā - "Industriālās Energoefektivitātes klasteris" projektā, kura mērķis ir celt Latvijas rūpniecības uzņēmumu un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju eksporta kapacitāti

2012

2012. gada septembris Pilnībā tiek atmaksāta NEFCO I kredītlīnija

2012. gada septembris Fonds uzsāk realizēt Baltijas Jūras reģiona programmas līdzfinansētu projektu: "Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 – rīcības plānu ieviešana"

2012. gada augusts Fonds uzsāk realizēt Inteliģentās Enerģijas Eiropai programmas līdzfinansētu projektu: "SEAP PLUS Ilgtspējīgi enerģijas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā"

2012. gada aprīlis Fonda 15 gadu jubileja

2012. gada aprīlis Fonds iesaistās ES programmas "Intelligent Energy Europe" projektā "Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni", kura mērķis ir rosināt Nulle enerģijas māju būvniecību visā Eiropas Savienībā, kā pamatu izmantojot pasīvo māju principu un energoapgādē izmantojot pēc iespējas vairāk atjaunojamo enerģiju

2012. gada marts Fonds ir uzsācis ES līdzfinansētā projekta "Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā" realizāciju

2011

2011. gada decembris Fonds kopā ar citām Latvijas institūcijām uzsāk ES programmas "Intelligent Energy Europe" projektu "Build up Skills - Latvia", kas paredz veicināt ilgtspējīgas enerģijas politikas mērķu sasniegšanu Latvijā, uzlabojot būvniecības jomā strādājošo izglītību

2011. gada 31. oktobris Kopumā noslēgti 1145 līgumi KPFI konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecībās" ietvaros

2011. gada 14. oktobris Tiek noslēgts 250. aizdevuma līgums vides infrastruktūras projektu realizācijai

2011. gada 31. maijs Veiksmīgs kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācijas audits atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām sertificējot jaunos Fonda darbības virzienus: KPFI ieviešanas uzraudzība, Projektu sagatavotāju un sabiedrības informēšana, Programmu un attīstības sadarbības projektu vadība un Finanšu pakalpojumi

2010

2010. gada 21. decembris Fonds noslēdz līgumu ar NEFCO par jaunu kredītlīniju ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu priekšfinansēšanai 5 miljoni eiro apjomā

2010. gada 1. oktobris Ar starptautisko semināru un mājas lapu www.videsrisinajumi.lv sekmīgi noslēdzas Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta finansētā projekta "Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" ieviešanu

2010. gada 1. augusts Fonds pārņem Pasaules Vides Fonda un Apvienoto Nāciju Organizācijas attīstības programmas projekta "Labāko metožu un paraugprakses demonstrēšana un veicināšana medicīnisko atkritumu samazināšanai, lai izvairītos no dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanas apkārtējā vidē" ieviešanu

2010. gada 3. marts Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" Fondam tiek deleģētas funkcijas, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ieviešanas uzraudzību

2010. gada 2. februāris Fonds sekmīgi iztur pārsertifikācijas auditu un saņem ISO 9001:2008 kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikātu

2009

2009. gada 22. maijs Fonds noslēdz līgumu par Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta finansētā projekta "Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" ieviešanu

2008

2008. gada oktobris Projekta "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros iznīcinātas vēl 340t PHB saturošo iekārtu

2008. gada 7. maijs Pilnībā tiek atmaksāta kredītlīnija NEFCO 3 miljonu eiro apmērā

2007

2007. gada decembris Projekta "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros iznīcinātas pirmās 100t PHB saturošo iekārtu

2007. gada 13. jūnijs Projekta "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros izvestas pirmās 100t PHB saturošo iekārtu

2007. gada 31. maijs Tiek noslēgts 200. aizdevuma līgums par vides projektu realizāciju

2007. gada 28. aprīlis Fonda 10 gadu jubileja

2007. gada februāris Veiksmīgs kvalitātes pārvaldības sistēmas pārsertifikācijas audits atbilstoši ISO 9001:2000 standarta prasībām

2006

2006. gada 1. aprīlis Tiek noslēgts 150. aizdevuma līgums par vides projektu realizāciju

2006. gada 30. marts Fonds, ANO Attīstības programma un Vides ministrija paraksta vienošanos par projekta "PHB saturošu iekārtu un atkritumu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ieviešanu

2006. gada janvāris Saņemta pirmā ES struktūrfondu līdzekļu atmaksa ar Fonda aizdevumu realizētajam ERAF līdzfinansētajam ūdenssaimniecības projektam

2005

2005. gada decembris Fonda aktīvi pārsniedz 7 miljonus latu

2005. gada 14. novembris Fonds noslēdz līgumu ar NEFCO par jaunu kredītlīniju ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu priekšfinansēšanai 3 miljoni eiro apjomā

2005. gada 6. jūlijs Fonda pamatkapitāls tiek palielināts līdz 4 427 196 latu

2005. gada 1. jūnijs Fonda birojs atrodas jaunās telpās Ģertrūdes ielā 12-2

2005. gada 11. maijs Tiek noslēgts 100. aizdevuma līgums par vides projektu realizāciju

2004

2004. gada 24. decembris Fonds noslēdz pirmo aizdevuma līguma par ERAF līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta finansēšanu

2004. gada 21. oktobris Saskaņā ar "Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma" prasībām Fonds reģistrējas komercreģistrā, kļūstot par SIA "Vides investīciju fonds"

2004. gada 5. februāris Fonds saņem ISO 9001:2001 kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikātu

2003

2003. gads Uzsākts jauns projekts – Latvijas Vides ministrijas un Vācijas federālās Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas kopīgais vides un klimata aizsardzības projekts – "Mājokļu sanācijas iniciatīva enerģijas taupīšanai". Piesaistītais kredītresursu apjoms projekta realizācijai ir 5 miljoni eiro un dāvinājums – aptuveni 2 miljoni eiro

2003. gada janvāris Noslēgta vienošanās ar ANO Attīstības programmu par kopīgas finansēšanas shēmas uzsākšanu katlumāju rekonstrukcijai, lai nodrošinātu pāreju no ogļu vai mazuta kurināmā uz biomasas kā kurināmā izmantošanu pašvaldību katlumājās

2002

2002. gadā aktīvu darbību uzsāk Fonda Tīrākas ražošanas centrs, kas nodrošina konsultācijas par tīrākas ražošanas principu ieviešanu Latvijas uzņēmumos

2002. gada 18. februāris Par Fonda vadītāju kļūst Ilze Puriņa

2001

2001. gadā pirmo reizi tika pilnībā atmaksāti izsniegtie aizdevumi divos veiksmīgi realizētos projektos

2000

2000. gadā Fonds saņem finansiālu palīdzību no Dānijas Vides aizsardzības aģentūras (DEPA). Aģentūras atbalstītā programma, ko realizē Dānijas konsultāciju firma a/s Carl Bro, ir saistīta ar tīrākas ražošanas veicināšanu Latvijas uzņēmumos

2000. gada beigas Fonda aktīvi pārsniedz 5 miljonus latu

1999

1999. gada 1. jūlijs Par Fonda vadītāju kļūst Jānis Doniņš

1999. gadā 18. marts Noslēgts līgums saistībā ar Vides Kredīta Shēmas vadību un darbību ar ES Phare kontraktējošo vienību (Finansu ministrija) par 2 miljonu eiro piešķiršanu Fondam

1999. gada 1. janvāris Fonda birojs atrodas jaunās telpās Pils ielā 6

1999. gadā 1. janvāris Speciālisti no Īrijas ICC Bankas sniedz Fondam tehnisku palīdzību Phare programmas ietvaros

1998

1998. gada 19. augusts Fonds paraksta aizdevuma līgumu ar Ziemeļvalstu Vides Finansu Korporāciju (NEFCO) par 3.5 miljonu eiro piešķiršanu Latvijas mazo pašvaldību ūdens un notekūdeņu projektiem

1998. gada 12. jūnijs Fonds noslēdz pirmo aizdevuma līgumu

1997

1997. gada 28. aprīlis Fonds tiek reģistrēts uzņēmumu reģistrā par BO valsts SIA "Vides investīciju fonds"

1997. gada 28. aprīlis Par Fonda vadītāju kļūst Indra Sāmīte

1997. gada 28. aprīlis Fonda birojs atrodas Pils ielā 17drukāt lapu