Vides investīciju fonds uzsāk projekta COME RES īstenošanu

Projekta vispārīgais mērķis                                                             

2020.gada 1.septembrī mēs esam uzsākuši Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” finansēto projektu COME RES un tā izpildes laiks ir 30 mēneši. Projekta mērķis ir ar konkrētu pasākumu kopumu sniegt atbalstu atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) veidošanai un attīstībai, atbilstoši tam, kā tas ir noteikts Atjaunojamās Enerģijas Direktīvā 2018/2001/ES, tā veicinot un palielinot atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā. Direktīvas prasības dalībvalstīm ir jāpārņem līdz 2021.gada 30.jūnijam.

COME RES sekmē AEK attīstību deviņās Eiropas valstīs - Beļģijā, Itālijā, Latvijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Spānijā un Vācijā. Izvēlēto valstu vidū ir gan tādas, kuras var uzskatīt par AEK pionieriem  un kuras ir jau guvušas plašu pieredzi par to darbību, gan arī tādas valstis, kurās AEK tikai sāk veidot.

Aplūkojamie jautājumi un galvenie soļi

COME RES analizē AEK kā sociāltehnoloģiskas sistēmas. No tehnoloģiju skatpunkta projekts  aptver saules PV, vēja (sauszemes) tehnoloģijas, elektroenerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas un arī integrētos risinājumus. Savukārt, izmantojot daudznozaru un starpdisciplināru pieeju, projekts analizē politiskos, administratīvos, juridiskos, sociālekonomiskos, telpiskos un vides faktorus, un identificē un novērtē iemeslus, kādēļ izvēlētajos mērķa reģionos AEK attīstība notiek lēni.

Projekta uzdevumu kopums ietver:  

Nacionālie forumi katrā no projekta dalībvalstīm, kuru darbā piedalās projekta partneri un AEK attīstībā ieinteresētās puses, sniedz atbalstu partneru konsorcijam konkrētu uzdevumu izpildē.  

Latvijā mūsu darba tematiskais fokuss ir AEK, kuras varētu izmantot vēja enerģijas un integrēto risinājumu tehnoloģijas. Jāuzsver,  ka COME RES īpašu uzmanību pievērš pieredzes novērtēšanai un tās pārņemšanai no paraugreģioniem, kuros enerģijas kopienas ir augstākā attīstības stadijā, uz projekta mērķa reģioniem, kuros enerģijas kopienas tikai veidojas. Projekta gaitā mēs novērtēsim, kuru paraugreģionu labā prakse būtu vislabāk iespēju robežās adaptējama un pārņemama Latvijā kā mērķa reģionā.

Projekta partneru konsorcijs saskaņo projekta aktivitātes ar Eiropas Savienības Tīras enerģijas pakotnes un tajā noteikto nosacījumu par AEK attīstību pārņemšanu un ieviešanu dalībvalstīs. Šim mērķim COME RES veidos politikas laboratorijas, kurās tiks formulēti no politikas analīzes izrietošie secinājumi un rekomendācijas, kuras varēs pielietot gan projekta partnervalstī, gan plašāk - visā Eiropas reģionā.

Nacionālie forumi

COME RES projektā forumi ir neformāla ieinteresēto pušu diskusiju forma, lai veidotu strukturētu un regulāru dialogu ar mērķi kopīgi rast risinājumus AEK izveides un izaugsmes šķēršļu pārvarēšanai. Nacionālajā forumā piedalās AEK attīstībā ieinteresētās puses - jau esošās enerģijas kopienas, kooperatīvi, pašvaldības, asociācijas, publiskās pārvaldes iestādes, elektroenerģijas tirgus dalībnieki un citi.

Nacionālais forums:

Bez paredzētajām nacionālā foruma tikšanām papildus plānoti vismaz divi tematiski semināri, kas būs paredzēti plašākam ieinteresēto pušu lokam un kuros tiks aplūkoti būtiski enerģijas kopienu attīstības jautājumi Latvijā. Plānoto tematisko semināru saturs tiks apspriests nacionālā foruma pirmajā - darba uzsākšanas sanāksmē.

Nacionālā foruma sanāksmēs un tematiskajos semināros tiks uzaicināti eksperti no labās prakses paraugreģiona.   

Projekta partneri

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040