lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Sākums / Finanšu pārskati / Finanšu un nefinanšu mērķi

Finanšu mērķi un finanšu rādītāji, euro

Rādītāji 2016. gads 2017. gads 2018. gads Plāns
2019. gads
Plāns
2020. gads
Finanšu mērķi          
Apgrozījums, t.sk.: 275 095 221 208 250 606 360 419 459 587
Finanšu pakalpojumi (ESKO un aizdevumi) 76 266 42 873 24 225 79 156 213 151
KPFI/EKII 108 917 106 317 132 810 180 356 126 990
Attīstības sadarbība 88 651 72 019 93 570 100 907 119 446
           
Aktīvu atdeve, ROA -1.170% -1.362% -1.187% -0,442% 0,444%
Peļņa vai zaudējumi, EUR -77 942 -89 503 -76 888 -28 496 28 683
Pašu kapitāls, EUR 6 473 405 6 383 902 6 307 014 6 278 516 6 307 199
           
Finanšu rādītāji          
Bruto peļņa, EUR -77 942 -89 503 -76 888 -28 496 34 979
EBITDA, EUR -71 466 -86 166 -74 825 -23 446 41 579
Pamatkapitāls, EUR 6 299 332 6 299 332 6 299 332 6 299 332 6 299 332
Kopējo saistību kopsumma, EUR 188 852 189 062 169 009 172 988 155 574
Pašu kapitāla atdeve, ROE -1.204% -1.402% -1.219% -0,454% 0,455%
Kopējais likviditātes rādītājs 17.445 19.723 23,739 14,654 13,510
Saistību pret pašu kapitālu attiecība 2.9% 3.0% 2.7% 2,8% 2,5%
Valsts budžetā prognozējamās dividendes, EUR 0 0 0 0 0
Plānotās valsts dotācijas, EUR 108 917 106 317 132 810 180 356 126 990

Nefinanšu mērķi

Mērķis Rezultatīvais rādītājs 2016. gads 2017. gads 2018. gads Plāns
2019. gads
Plāns
2020. gads
Veicināt energoresursu patēriņa samazināšanu, padarot pieejamu finansējumu publiskā sektora energoefektīviem vides projektiem (ESKO). (3.1. ESKO virziens) Realizēto ESKO projektu skaits 0 0 0 6 6
Ilgtermiņa naudas plūsmas no ESKO uzņēmumiem iegāde, tūkstoši euro 0 0 0 2 300 1 500
Ietaupītā enerģija MWh/gadā (kumulatīvi) 0 0 0 1 800 2 500

Nodrošināt veiksmīgu vides aizsardzības projektu vadību (EKII). (3.2.EKII projektu administrēšanas virziens)

Administrēto resursu apjoms, milj.EUR 32 0 18 15 15
Administrēto EKII projektu konkursu skaits 2 0 2 2 2
Noslēgto līgumu par projektu īstenošanu skaits 16 0 0 20 30
Ieviesto projektu monitorings 0 0 0 8 16
Nodrošināt KPFI projektu pēcieviešanas monitoringu. (3.3.KPFI projektu monitorings virziens) Ieviesto projektu monitorings 2153 777 665 555 514
Stiprināt pašvaldību un komercsabiedrību kapacitāti, nodrošinot starptautisko zināšanu pārnesi, nefinanšu atbalsta pieejamību un veicinot to iesaisti vides aizsardzības projektu realizēšanā. (3.4.Sadarbības projektu vadības un sabiedrības informēšanas virziens) Īstenotas apmācības pašvaldību un komercsabiedrību pārstāvjiem 15 6 3 8 8
Jaunu sagatavoto pārrobežu sadarbības projektu skaits 7 6 2 4 4
Iesaistīto pašvaldību skaits projektos kā pilot-pašvaldības (labumu guvēji) pārskata gada laikā 11 4 7 15 15
Nodrošināt sabiedrības domāšanas veida pārmaiņas par labu vides aizsardzībai, veicot sabiedrības informēšanas pasākumus. (3.4.Sadarbības projektu vadības un sabiedrības informēšanas virziens) Sniegto konsultāciju skaits pašvaldībām un komercsabiedrībām 11 9 10 16 24
Lekciju, semināru, informatīvu pasākumu, publikāciju par vides aizsardzības jautājumiem skaits 8 5 7 12 12
Labās prakses piemēru skaits 18 1 2 8 8


drukāt lapu