Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā (SEAP Plus)

Projekta norises laiks

2012. - 2014. gads (30 mēneši)

Projekta apraksts

Pilsētu mēru paktu iniciatīvai ir būtiska loma, lai sasniegtu ES Klimata un Enerģijas politikas uzstādītos mērķus 2020. gadam - paaugstināt energoefektivitāti un veicināt alternatīvo energoresursu izmantošanu. Neskatoties uz Pilsētu mēru pakta iniciatīvas pozitīvo ietekmi enerģijas resursu apsaimniekošanā, pašvaldības saskaras ar grūtībām kļūt par Pislētu mēru pakta dalībniecēm un iniciatīvas ietvaros izstrādāt Ilgtspējīgus enerģētikas rīcības plānus.

SEAP-PLUS projekta ietvaros ir izveidoti 6 projekta partneru pāri, lai nodrošinātu labās prakses un zināšanu pārnesi no pieredzējušajiem reģioniem uz pieredzi pārņemošajiem reģioniem. Vietējās pašvaldības tiks iesaistītas projekta aktivitātēs un pasākumus, tām tiks sniegta tehniska palīdzība Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādē un ieviešanā. Papildus tiks veidota sadarbība ar enerģijas apsaimniekošanā ieinteresētājām pusēm, lai nodrošinātu efektīvāku enerģijas datu uzskaiti un izmantošanu.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt Pilsētu mēru pakta idejas izplatību, veicinot pakta parakstošo iestāžu un atbalsta institūciju kvalitatīvo un kvantitatīvo kapacitāti.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets ~ 1 964 189 EUR. SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projektā 101 646 EUR (tai skaitā, pašieguldījums 25 %).

Projekta partneri

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

Projektu finansē:

 ES programma "Intelligent Energy - Europe"

 

Projekta mājas lapa: