lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / Uzlabota veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas sistēma vairākās iestādēs Latvijā

Uzlabota veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas sistēma vairākās iestādēs Latvijā

ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda projekta „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" (turpmāk - Projekts) ietvaros 2011.gada decembrī ir noslēgusies inventāra piegāde un uzstādīšana veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai piecās Projekta pilotiestādēs - SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA „Rēzeknes slimnīca", Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātei, SIA „Lautus" un AS „BAO".

Projekta vispārīgais mērkis ir demonstrēt un veicināt labākās pieejamās tehnoloģijas un paņēmienus veselības (humānās un veterinārās medicīnas) aprūpes atkritumu apsaimniekošanā, ar mērķi samazināt noturīgo organisko piesārņotāju un dzīvsudraba nonākšanu apkārtējā vidē. Lai īstenotu šo mērķi, tika izvēlētas divas humānās veselības aprūpes iestādes, viena veterinārās medicīnas iestāde un abi Latvijā esošie veselības aprūpes atkritumu centralizētās apstrādes uzņēmumi. Pirms uzlabojumu veikšanas un inventāra iegādes Projekts veica individuālo sākuma situācijas novērtējumu katrā no pilotiestādēm.

Projekta ietvaros SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA „Rēzeknes slimnīca" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē tika uzlabota veselības (attiecīgi - humānās un veterinārās) aprūpes atkritumu savākšanas un iekšējās transportēšanas sistēma. Šo uzlabojumu rezultātā tika nomainītas infekciozo un sadzīves atkritumu savākšanas tvertnes pret pedāļmehānismus saturošiem konteineriem, lai izvairītos no atkritumu vai personāla kermeņa saskarsmes ar atkritumu tvertni katru reizi ievietojot tajā atkritumus, tādējādi mazinot infekciju izplatības riskus. Lai turpinātu uzlabot personāla praksi atkritumu pareizā šķirošanā atkritumu rašanās vietās, iepriekšminētajās pilotiestādēs tika ieviesta atkritumu krāsu kodu sistēma, kā arī veikta visu atkritumu konteineru marķēšana ar atbilstošām uzlīmēm. Pilotiestādēs ieviestie atbilstošās krāsas un izturības infekciozo atkritumu maisi, kā arī uzlabotā iekšējā atkritumu transportēšanas sistēma uzlabos personāla darba drošību, kā arī mazinās riskus attiecībā uz apkārtējo vidi, nodrošinot infekciozo atkritumu atpazīstamību visā to atrašanās laikā veselības aprūpes iestādē.

Tā kā Latvijā darbojas tikai divi veselības aprūpes atkritumu centralizētās apstrādes uzņēmumi - AS „BAO" un SIA „Lautus" - abos uzņēmumos Projekta ietvaros tika veikti atbilstoši uzlabojumi veselības aprūpes atrkitumu apsaimniekošanas procesā. Ņemot vērā to, ka katrā no šiem uzņēmumiem ir atšķirīga veselības aprūpes apstrādes tehnoloģija, katrā tika identificēti specifiski veicamie uzlabojumi. AS „BAO", kas infekciozo veselības aprūpes atkritumu apstrādi veic izmantojot ķīmiskās apstrādes tehnoloģiju, tika veikti tehniskie uzlabojumi, lai samazinātu apstrādātajos atkritumos esošo āpstrādes škidrumu daudzumu, kas nonāk sadzīves atkritumu poligonā. SIA „Lautus", kas infekciozo veselības aprūpes atkritumu apstrādi veic izmantojot autoklavēšanas metodi, tika uzlabota infekciozo atkritumu svēršanas un uzskaites sistēma, kā arī šī gada vidū tika pabeigts darbs pie vides vadības sistēmas izstrādes, kā rezultātā uzņēmums šogad ieguva vides pārvaldības sertifikātu atbilstoši ISO 14001 standartam.

Projekta Pilotiestādēs ieviestā uzlabotā veselības aprūpes atkritumu sistēma kalpos par labu piemēru citām veselības iestādēm Latvijā. 

ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda finansētais Projekts Latvijā īstenots sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju, Latvijas Republikas Veselības ministriju, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju; Projekta nacionālais īstenotājs Latvijā bija SIA „Vides investīciju fonds".drukāt lapu