lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/10

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/10

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 12. oktobris plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Tiek meklēts eksperts ar sekojošām kvalifikācijas prasībām sekojošu darba uzdevumu veikšanai:

Projekta rezultātu un sasniegumu iekšējais novērtējums un pieredzes nodošana

Kvalifikācijas prasības

Kvalifikācijas prasības Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules vides fonda sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds" īstenotais globālajā projektā „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" piesaistītajam ekspertam:

  • Izglītība - augstākā izglītība vides zinātnēs,  inženierzinātnēs  vai veselības aprūpes jomā
  • Vismaz 3 gadu pieredze līdzīgu darba uzdevumu veikšanā;
  • Pieredze darbā ar UNDP/GEF projektiem;
  • Izcilas latviešu valodas zināšanas
  • Izcilas angļu valodas zināšanas

Iesniedzamie dokumenti:

  • CV
  • Motivācijas vēstule
  • Eksperta pakalpojumu izmaksas

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2011. gada 19. oktobrim plkst. 16:00

Līguma izpildes termiņš - no 2011. gada 20. oktobra līdz 2011. gada 15. decembrim

Darba uzdevums: Projekta rezultātu un sasniegumu iekšējais novērtējums un pieredzes nodošana

Darba uzdevums Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules vides fonda sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds" īstenotais globālajā projektā „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" piesaistītajam ekspertam:

1.     Balstoties uz Projekta Dokumentu,  veikt realizēto projekta aktivitāšu iekšējo novērtējumu. Novērtējuma laikā veikt intervijas ar pilotiestādēm un vismaz 4 projektā iesaistītām institūcijām. Novērtējumu apkopot ziņojumā (ziņojuma valoda- angļu valoda).

2.     Balstoties uz iekšējā novērtējuma rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus atklāto trūkumu korekcijai.

3.     Balstoties uz realizēto projekta aktivitāšu iekšējo novērtējumu, apkopot projekta pieredzi  („lessons learned"), kura būtu lietderīga citu UNDP/GEF projektu īstenotājiem.  Gūto pieredzi apkopot ziņojumā un vismaz 3 informatīvās publikācijās (ziņojuma un informatīvo publikāciju valoda- angļu valoda).

Izstrādāt priekšlikumus (angļu valodā) projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai. Konsultēt projekta nacionālo koordinatori un projekta nacionālo tehnisko konsultantu  priekšlikumu īstenošanā.  

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21, LV-1050 vai julija.gusca@undp.org

termiņš:

2011. gada 19. oktobris plkst. 12:00

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: Silvija Nora Kalniņš
Līgumcena: Ls 2000 pirms nodokļu nomaksas


drukāt lapu