lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/09

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/9

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 11. augusts plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Tiek meklēts eksperts ar sekojošām kvalifikācijas prasībām sekojošu darba uzdevumu veikšanai:

Labās prakses rokasgrāmatas par veterinārās  veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu apsaimniekošanu Latvijā izstrāde

Kvalifikācijas prasības

Kvalifikācijas prasības Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules vides fonda sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds" īstenotais globālajā projektā „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" piesaistītajam ekspertam:

 • Izglītība - augstākā izglītība attiecīgajā jomā
 • Pieredze līdzīgu darbu veikšanā
 • Pieredze darbā ar vides vai/un veterinārās aprūpes likumdošanas izstrādi
 • Izcilas latviešu valodas zināšanas
 • Labas angļu valodas zināšanas
 • Pieredze darbu grupu vadīšanā

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV
 • Motivācijas vēstule
 • Eksperta pakalpojumu izmaksas

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2011. gada 16. augustam plkst. 12:00

Līguma izpildes termiņš - no 2011. gada 18. augusta līdz 2011. gada 28. oktobrim

Darba uzdevums: Labās prakses rokasgrāmatas par veterinārās  veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu apsaimniekošanu Latvijā izstrāde

Darba uzdevums Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules vides fonda sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds" īstenotais globālajā projektā „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" piesaistītajam ekspertam:

1. Izstrādāt labās prakses rokasgrāmatu par veterinārās veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu apsaimniekošanu Latvijā. Izstrādājot rokasgrāmatu, ekspertam /-ei jābalstās uz:

 • Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas aktos definētajām prasībām par veterinārās veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu apsaimniekošanu;
 • Starptautisko organizāciju rekomendācijām par veterinārās veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu apsaimniekošanu;
 • Projektā izstrādātajām rekomendācijām un gūtām pieredzēm veterinārās veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu apsaimniekošanu Latvijā;
 • citu pasaules valstu labajām praksēm un citiem paraugdokumentiem par veterinārās veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu apsaimniekošanu.

Rokasgrāmatā jāiekļauj informācija par:

 • veterinārās veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu apsaimniekošanu (rašanos, transportēšanu, utilizāciju, pārstrādi, u.c.);
 • veterinārās veselības aprūpes iestādēs un veterinārpraksēs radīto atkritumu risku novēršanu;
 • higiēnas, tīrīšanas un dezinfekcijas prasībām;
 • personāla apmācības prasībām;
 • kontroles un paškontroles procedūrām;
 • u.c. saistītām prasībām.

Rokasgrāmatas saturs ekspertam /-ei jāsaskaņo ar nacionālo Projekta koordinatori.

2. Rokasgrāmatas izstrādes laikā regulāri konsultēties ar nacionālo Projekta koordinatori, nacionālo tehnisko konsultantu un nozares speciālistiem.

3. Apkopot 1.- 2. punktos veiktos darbus ziņojumā.

4. Prezentēt sasniegtos darba rezultātus sanāksmē, kurā piedalās Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas, veterināro veselības aprūpes iestāžu un veterinārprakšu un Projekta darba grupas pārstāvji.

5. Ņemot vērā sanāksmē izteiktos priekšlikumus, pilnveidot izstrādāto ziņojumu.

Darba pilnīgu izpildi apliecina Projekta starptautiskais eksperts veterināro atkritumu apsaimniekošanas jomā.  

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21, LV-1050 vai julija.gusca@undp.org

termiņš:

2011. gada 16. augusts plkst. 12:00

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: Māra Viduža
Līgumcena: Ls 1100


drukāt lapu