lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/07

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/7

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 2. augusts plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Tiek meklēts eksperts ar sekojošām kvalifikācijas prasībām sekojošu darba uzdevumu veikšanai:

Mācību programmu inventarizācija un izveide

Kvalifikācijas prasībasKvalifikācijas prasības Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules vides fonda sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds" īstenotais globālajā projektā „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" piesaistītajam ekspertam:
  • Izglītība - augstākā izglītība pedagoģijā, vides zinātnē vai veselības aprūpes jomā
  • Pieredze līdzīgu darbu veikšanā
  • Pieredze darbā ar vides vai/un veselības aprūpes mācību programmu izstrādi vai īstenošanu
  • Izcilas latviešu valodas zināšanas
  • Labas angļu valodas zināšanas
  • Pieredze darbu grupu vadīšanā

Iesniedzamie dokumenti:

  • CV
  • Motivācijas vēstule
  • Eksperta pakalpojumu izmaksas

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2011. gada 8. augustā plkst. 12:00

Līguma izpildes termiņš - no 2011. gada 8. augusta līdz 2011. gada 15. septembrim.

Darba uzdevums: Mācību programmu inventarizācija un izveide

Darba uzdevums Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas un Pasaules vides fonda sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds" īstenotais globālajā projektā „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" piesaistītajam ekspertam:

1.     Balstoties uz esošo situāciju, atjaunot 2009. gadā izstrādātā novērtējuma rezultātus par apmācības programmām veselības aprūpes iestāžu (humānās un veterinārās medicīnas) atkritumu apsaimniekošanas nozarē (turpmāk - Latvijā esošās situācijas novērtējums). Novērtējuma atjaunošanas procesā veikt intervijas ar vismaz 6 nozares speciālistiem, no kuriem trīs (3) pārstāvji ir Projekta Darba grupas locekļi.

2.     Ņemot vērā ar veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem Latvijā saistīto pušu vajadzības un iespējas, iepazīstoties ar ANO Attīstības programmas projektu ietvaros identificētajām veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošanas procesu īstenošanu traucējošajām problēmām un piedāvātajiem to risinājumiem, pārveidot Globālā Projekta izstrādāto mācību programmu Latvijas vajadzībām ar mērķi uzlabot veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošanas procesu Latvijā. Izstrādātās mācību programmas lietošanas mērķauditorija ir likumdošanas izstrādātāji, vides un veselības jautājumus kontrolējošo iestāžu darbinieki un eksperti, veselības aprūpes iestāžu vadītāji un medicīniskais personāls, ar atkritumu savākšanu, transportēšanu, utilizāciju un noglabāšanu saistīto uzņēmumu darbinieki.

3.     Izstrādāt priekšlikumus apmācības programmas īstenošanai, nosakot galvenos mācību programmas realizētājus (organizācijas) un mācību programmas īstenošanas veidu. Priekšlikumos jāiekļauj vismaz sešas (6) mācību programmas realizācijas alternatīvas.

4.     Apkopot 1.-3. punktos veiktos darbus ziņojumā.

5.     Prezentēt 1.-3. punktos sasniegtos darba rezultātus sanāksmē, kurā piedalās Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un vides aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Projekta darba grupas pārstāvji.

6.     Ņemot vērā sanāksmēs izteiktos priekšlikumus, pilnveidot izstrādāto ziņojumu. 

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21, LV-1050 vai julija.gusca@undp.org

termiņš:

2011. gada 8. augusts plkst. 12:00

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: nav
Līgumcena: -


drukāt lapu