LVAFA projekti

Latvijas vides aizsardzības fonds (turpmāk - Fonds) ir valsts budžeta līdzekļu kopums vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai.

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai.

Fonda līdzekļu turētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Fonda līdzekļus veido:

Fonds finansiāli atbalsta privātpersonu un publisko tiesību juridisko personu īstenotos projektus atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda likuma 6.panta otrās daļas 1.punktam.

Fonda līdzekļi tiek izmantoti Fonda mērķa īstenošanai, kā arī Fonda padomes, administrācijas un konsultatīvās padomes darbības nodrošināšanai.

Fondam piešķirtā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem izmantojama tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda likuma 6.panta otrās daļas 1.punktam.

Fonda līdzekļu izlietojumu nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda padome tās nolikumā noteiktajā kārtībā

 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) un Vides investīciju fondu kopīgās finansēšanas shēmas ietvaros katru gadu tiek realizēti vairāki vides infrastruktūras sakārtošanas projekti Latvijas nelielajās pašvaldībās.

LVAFA nodrošina dāvinājumu līdz 50% apjomā no kopējām projekta izmaksām, kas dod iespēju nelielajām pašvaldībām uzlabot sniedzamo ūdenssaimniecības vai siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti un bieži vien arī atrisināt neatliekamas problēmas. Lai varētu pieteikt projektu finansējuma saņemšanai obligāta ir prasība, ka projekta iesniedzējam ir jābūt būvvaldē akceptētam tehniskajam projektam.

Sadarbības ietvaros ir realizēti projekti:
 • 23 projekti ūdenssaimniecību sakārtošanai nelielajās pašvaldībās:
  • Umurgas pagasts
  • Limbažu pagasts (Ozolaines ciems)
  • Subates pilsēta
  • Grobiņas pagasts
  • Preiļu novada dome 
  • Klintaines pagasts 
  • Rušonas pagasts 
  • Codes pagasts 
  • Limbažu pagasts (Lādezera ciems) 
  • Rušonas pagasts 
  • Kalsnavas pagasts 
  • Aglonas pagasts 
  • Mālupes pagasts 
  • Aknīstes pilsēta 
  • Sīļukalna pagasts 
  • Pelēču pagasts 
  • Kaives pagasts 
  • Katvaru pagasts 
  • Ezeres pagasts 
  • Tabores pagasts 
  • Šķaunes pagasts 
  • Višķu pagasts 
  • Amatas novads
 • 3 projekti katlumāju rekonstrukcijai, nodrošinot pāreju no ogļu vai mazuta izmantošanas uz biomasu:
  • Višķu pagasta padome
  • Pampāļu pagasts
  • Alūksnes rajona padome
Vides investīciju fonds nodrošina:
 • konsultāciju sniegšanu pašvaldību pārstāvjiem par līdzdalības un finansējuma saņemšanas iespējām,
 • atbalstu pašvaldībām ar projektu ieviešanu saistīto iepirkuma un būvniecības procesu veikšanai,
 • projektu realizācijas rezultātā sasniegtā vides uzlabojuma monitoringu visā aizdevuma atmaksas laikā.
Papildus informācija par jaunu projektu pieteikšanas termiņiem atrodama Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapā.