lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/03

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/3

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 18. marts plkst. 12:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Projekta dokumentācijas rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumu sniegšana 

Darba apraksts:
Nodrošināt ANO Attīstības programmas un Pasaules vides fonda Globālā projekta „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu dabas piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" dokumentācijas rakstiskās tulkošanas (angļu /latviešu un latviešu /angļu valoda) un rediģēšanas pakalpojumu sniegšanu līdz 2011. gada 15. decembrim (darbi tiek veikti vairākos etapos).

Darba uzdevumi:

1.Iztulkot Projekta iesniegtos dokumentus no latviešu valodas uz angļu valodu atbilstoši pasūtītāja norādījumiem, veikt to rediģēšanu un korektūru (kopējais apjoms aptuveni 150 lapas, 1 lapa 1800 zīmes, t.sk. atstarpes, 10 % tulkošanas darbi veicami steidzamā kārtā, nodrošinot 10-20 lpp. tulkošanu dienā).

2.Iztulkot Projekta iesniegtos dokumentus no angļu valodas uz latviešu valodu atbilstoši pasūtītāja norādījumiem, veikt to rediģēšanu un korektūru (kopējais apjoms nepārsniedz 450 lapas, 1 lapa 1800 zīmes, t.sk. atstarpes, 10 % tulkošanas darbi veicami steidzamā kārtā, nodrošinot 10-20 lpp. tulkošanu dienā).

3. Iesniegt gala atskaiti, pievienojot tai visus sagatavotos materiālus, vienā eksemplārā drukātā veidā un elektroniski. 

Pretendentam ir jābūt pieredze, kas saistīta ar veselības aprūpes nozares, atkritumu apsaimniekošanas nozares, vides aizsardzības nozares dokumentu un attiecīgo nozaru politikas dokumentu tulkošanu no latviešu valodas uz angļu valodu un otrādi, kā arī iztulkoto dokumentu/politikas aktu rediģēšanu.

Pretendentiem jānodrošina darbu izpildei atbilstošu tulku un tekstu redaktoru dalība. Pieaicinātajiem tulkiem un redaktoriem jābūt atbilstošai izglītībai un praktiskajai pieredzei ne mazākai kā 3 gadi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Tehniskais piedāvājums, t.sk. 
  • Pretendenta izpildīto būtiskāko darbu saraksts ar iepirkuma priekšmetu saistītajā jomā; 
  • Pretendenta piedāvāto tulku saraksts un viņu CV; 
 • Finanšu piedāvājums.
Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Piedāvājuma formu.

  Piedāvājuma iesniegšanas

   

  veids: 

  Rīgā, Pils iela 21,   LV-1050

  termiņš:

  2011. gada 25. marts plkst. 12:00

  Samaksas kārtība:

  100% pēc katra darbu etapa pabeigšanas

  Vērtēšanas kritērijs:

  piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

  Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

  Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

  1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

  2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

   

  Iesniegto piedāvājumu skaits:7
  Uzvarētājs:SIA "Konels"
  Līgumcena:• Cena par vienas standartlapas (1800 rakstzīmes ar atstarpēm) rakstisko tulkošanu ( no angļu valodas uz latviešu valodu) un rediģēšanu,(pieņemot - 3,78 Ls bez PVN ( trīs lati un 78 santīmi) un 4,61 Ls ar PVN ( četri lati un 61 santīms).
  • Cena par vienas standartlapas (1800 rakstzīmes ar atstarpēm) rakstisko tulkošanu ( no latviešu valodas uz angļu valodu) un rediģēšanu -3,78 Ls bez PVN (trīs lati un 78 santīmi) un 4,61 Ls ar PVN ( četri lati un 61 santīms).


  drukāt lapu