lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2010/02

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2010/2

Iepirkuma publicēšanas datums:

2010. gada 16. decembris plkst. 9:00

Iepirkuma nosaukums un īss apraksts:

Notekūdeņu analīžu veikšana

Darbs paredz notekūdeņu analīžu veikšanu, t.sk. paraugu ņemšanu un parametru noteikšanu.

Nosakāmo parametru saraksts un testēšanas metodes

N.p.k.

Testējamais parametrs

Testēšanas metode

1.

E-coli

AOAC Official Method 991.15

2.

Koliformas

AOAC Official Method 991.15

3.

Vides reakcija, pH

LVS ISO 10523

4.

Suspendētās vielas

LVS EN 872

5.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš, BSP5

LVS EN 1899

6.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP

ISO 15705

7.

Kopējais fosfors, Pkop

LVS EN ISO 15681-1

8.

Naftas produkti

LVS EN ISO 9377-2

9.

Anjonās virsmas aktīvas vielas, SVAV – anj.

LVS ISO 7875-1

10.

Fenolu indekss

LVS ISO 6439A

11.

Formaldehīds

T-261-04

12.

Flourīdjoni, F

LVS EN ISO 10304

13.

Trihalogēnmetāni

LVS EN ISO 10301

14.

Sudrabs, Ag

LVS EN ISO 15586

15.

Bārijs, Ba

LVS EN ISO 15586

16

Selēns, Se

LVS EN ISO 15586

17.

Dzelzs kopējā, Fe

Stand. Meth.3111B

18.

Svins, Pb

LVS EN ISO 15586

19.

Hroms, Cr

LVS EN ISO 15586

20.

Kadmijs, Cd

LVS EN ISO 15586

21.

Niķelis, Ni

LVS EN ISO 15586

22.

Dzīvsudrabs, Hg

LVS ISO 5666

23.

Arsēns, As

LS EN ISO 15586

24.

Amonija joni, NH4

LVS EN ISO 11732

25.

Amonija slāpeklis, N/NH4

LVS EN ISO 11732-1

26.

Nitrātu joni, NO3

LVS EN ISO 13395

27.

Nitrātu slāpeklis, N/NO3

LVS EN ISO 13395

28.

Hlorīdjoni, Cl

LVS EN ISO 10304

29.

Cinks, Zn

LVS ISO 8288

30

Varš, Cu

LVS EN ISO 15586

 

Parametru koncentrāciju noteikšanu jānodrošina akreditētā laboratorijā!

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids:

Cenu piedāvājums jāsadala šādas pozīcijās

  1. Paraugu ņemšana, LVL/paraugu;
  2. Parametru noteikšana (norādot katra pamatra noteikšanas izmaksas), LVL/parametru;
  3. Citas izmaksas.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Piedāvājumus sūtīt uz e-pastu - julija.gusca@undp.org

termiņš:

2010. gada 20. decembris plkst. 17:00

Samaksas kārtība:

100% pēc  darba pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma.

Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "Vides Audits"
Līgumcena: 764.79 (ieskaitot PVN)


drukāt lapu