lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi

Projekta nosaukums:
"Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos"

Projekta nozare:
Noturīgie organiskie piesārņotāji un to noplūde starptautiskos ūdeņos caur OP10

Projekta numurs:
PIMS 2596 POPS FSP

Projekta ilgums: 2008 - 2012

Nacionālā atbildīgā institūcija:
Latvijas Republikas Veselības ministrija

Budžets:
Kopējais budžets: 24 203 735 ASV $
Budžets Latvijai: 600 000 ASV $

Atbalstītāji:
ANO Attīstības programma (UNDP)
Pasaules vides fonds (GEF)

Projekta izpildaģentūra:
UNOPS

Projekta ieviesējinstitūcija Latvijā:
SIA "Vides investīciju fonds"

Kontaktinformācija:

Nacionālais projekta vadītājs
Jūlija Gušča
E-pasts: julija.gusca@undp.org

Nacionālais tehniskais konsultants
Māris Klindžāns
E-pasts: maris.klindzans@lvif.gov.lv

 

Darbības jomas raksturojums

Piesārņojums globālā līmenī nonāk vidē ievērojamos daudzumos no veselības aprūpes iestāžu darbības un to sniegtajiem pakalpojumiem (t.sk. slimnīcām, klīnikām, potēšanas kampaņām, veterinārām klīnikām, tetovēšanas saloniem, u.c.), kā arī turpmāk arī ar šo darbību saistīto atkritumu apstrādi, pārstrādi un noglabāšanu. Ņemot vērā to, ka attīstībā esošajās valstīs tiek stiprināta veselības aprūpes sistēmas kapacitāte, lai sasniegtu ANO Tūkstošgades mērķus, tad noturīgo organisko savienojumu (NOP) un citu noturīgo toksisko vielu nonākšana vidē var būtiski pieaugt. Šī ir viena no netiešajām sekām materiālu un procesu izvēlē, cenšoties uzlabot veselības aprūpes kvalitāti.

Mērķis

Projekta vispārīgais mēŗkis ir demonstrēt un veicināt labākās pieejamās tehnoloģijas un paņēmienus veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā, ar mērķi samazināt noturīgo organisko piesārņotāju un dzīvsudraba nonākšanu apkārtējā vidē.

Projekta laikā tiks demonstrētas efektīvās veselības aprūpes iestāžu atkritumu nesadedzināšanas tehnoloģijas, atkritumu apsaimniekošanas paņēmieni un citas metodes, kas nepieļauj dioksīnu un dzīvsudraba nonākšanu vidē astoņās stratēģiski izvēlētās valstīs (Argentīnā, Indijā, Latvijā, Libānā, Filipīnās, Senegālā, Tanzānijā un Vjetnamā), kuras pārstāv piecus pasaules attīstības reģionus, četras no sešām ANO oficiālajām valodām, dažādas ienākumu un parādsaistību līmeņus. Katrā projekta dalībvalstī Projekta laikā tiks izveidots labākās prakses veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošanas modelis, sadarbojoties vismaz vienai lielai slimnīcai, mazākām klīnikām, lauku veselības aprūpes programmām un eksistējošām centralizētām atkritumu apstrādes vietām. Latvijas gadījumā, kā Projekta partneri piedalās divas reģionālās slimnīcas, divi centralizētie veselības aprūpes apstrādes uzņēmumi un veterinārās klīnikas.

Projekta īstenošana
Projekta administrēšanu un īstenošanu veic SIA "Vides investīciju fonds" un UNDP Bratislavas Reģionālais birojs. Saturiski projekta īstenošanu uzrauga Projekta Nacionālais direktors (Juris Bundulis, Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks), Nacionālais Ieviešanas direktors (Ilze Puriņa, SIA „Vides investīciju fonds" valdes priekšsēdētāja) un Projekta vadības grupa.
Apraksts

Projektam ir liela reģionālā ietekme, kas izpaužas caur Projekta sasniegumu izplatīšanu starp veselības aprūpes iestādēm/organizācijām visā reģionā apmācības programmu un/vai reģionālo konferenču laikā. Papildus tam, Projekta sasniegumu izplatīšana reģiona valdībām, starpvaldību organizācijām un NVO, notiks caur valdību, starpvaldību organizāciju un NVO pārstāvju vizītēm uz pārstrādes vietām, tādejādi, sekmējot labākās prakses piemēru pārņemšanu noteiktajā reģionā.

Sasniegumi

Latvijas Projekta īstenošanas laikā ir plānots sasniegt šādus rezultātus:

1. Ir nodemonstrētas, dokumentētas un plašākā praksē ieviešanai gatavas labākās pieejamās tehnoloģijas veselības aprūpes iestāžu atkritumu apsaimniekošanai.
2. Ir uzstādītas un veiksmīgi nodemonstrētas attiecīgās veselības aprūpes iestāžu atkritumu nesadedzināšanas tehnoloģijas.
3. (Demonstrējamā tehnoloģija) Ir nodemonstrēti, dokumentēti un tehnoloģiju pārnesei gatavi labākie pieejamie paņēmieni dzīvsudrabu nesaturošo ierīču un dzīvsudrabu saturošo iekārtu apsaimniekošanai.
4. Izveidota vai uzlabota efektīva valsts apmācības programma, kura vērsta uz labāko pieejamo tehnoloģiju un paņēmienu izmantošanu veselības aprūpes iestāžu un ar tiem saistīto iestāžu darbībā, ņemot vērā projekta paraugmodeļus.
5. Nacionālie likumdošanas akti ir vērsti uz ilgtspējīgu tehnoloģiju un paņēmienu ieviešanu, balstoties uz Projektā veikto pilotprojektu rezultātiem.
6. Ar projekta rezultātiem ir iepazīstinātas visas Projektā iesaistītās puses.
7. Globālās, reģionālās un nacionālās ar projekta nozari saistītās institūcijas, valdība un NVO ir informētas par labākām pieejamām tehnoloģijām un paņēmieniem un to pārneses iespējām.

Papildus informācijas avots:

www.gefmedwaste.orgdrukāt lapu