lv en
Home
Email

Sākumlapa / Finanšu pakalpojumi / Atskaites

Lai novērtētu vai projekts ir realizēts saskaņa ar sākotnēji plānoto, pēc projekta realizācijas jāiesniedz projekta beigu ziņojumu. 

Lai pārliecinātos par projektā plānoto vides uzlabojuma sasniegšanu, Fonds, gadu pēc projekta ieviešanas un turpmāk reizi gadā visā aizdevuma atmaksas laikā, veic realizēto projektu pēcieviešanas vides datu apkopošanu, sasniegto vides uzlabojumu analīzi un novērtējumu. Tādēļ aizņēmējiem reizi gadā ir jāizpilda vides datu anketa.

Vides datu forma tiek aizpildīta atbilstoši realizētā projekta vides jomai:
  • gaisa aizsardzība, kas nodrošina energoresursu ekonomiju un bīstamo izmešu emisijas apjoma samazināšanu atmosfērā (katlu māju, siltumtīklu izbūve vai rekonstrukcija un dzīvojamo ēku siltināšana 
  • ūdens aizsardzība:
    • dzeramā ūdens sagatavošana, kas nodrošina ūdens kvalitātes un padeves uzlabošanu (ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana) 
    • notekūdeņu attīrīšana, kas nodrošina normatīviem atbilstošu notekūdeņu izplūdi atklāto ūdeņu baseinā (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija vai izbūve, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana) 
  • atkritumu pārstrāde (otrreizēja izmantošana) 
  • atjaunojamie energoresursi (mazie HES, vēja ģeneratori u.c.) 
Ja iekārtu darbības rezultātā rodas novirzes no prognozētajiem rezultātiem un netiek nenodrošināta saistošo normatīvo aktu prasību izpilde, Fonds kontaktējas ar aizņēmēju, lai noskaidrotu neatbilstību iemeslus.


drukāt lapu